zondag 23 oktober 2016

Fries-Nederlands welkom voor internationale studenten van Stenden Hogeschool

Zondag 23 oktober 2016 
Warm welkom voor internationale studenten in het StiltecentrumInternational students
Stenden Hogeschool is een internationale hogeschool. Dat merk je ook in de zomervakantie. Gedurende alle zomervakantieweken blijft Stenden Hogeschool geopend om vooral ook haar internationale studenten hartelijk te ontvangen. In deze stille zomerweken komen veel buitenlandse studenten vroegtijdig naar Leeuwarden om zich te installeren in hun studentenwoning, en om bijvoorbeeld ook alle praktische zaken rond school & wonen te regelen, om daarna goed voorbereid en goed toegerust te kunnen beginnen met hun nieuwe studie in Leeuwarden.

Verwel(c)koming 
En niet alleen nieuwe internationale studenten worden in of na de zomervakantie verwelkomd. Ook de nieuwe Nederlandse studenten en ook de ouderejaars studenten en uiteraard ook de Stenden-medewerkers worden dan weer verwelkomd; om met zijn allen uitgerust te beginnen aan het nieuwe collegejaar, dat enkele weken geleden al weer aanving.

We(o)lk(c)om(e) 
En niet alleen in formeel opzicht wordt iedereen verwelkomd. Ook in het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool in Leeuwarden wordt momenteel in stilte aandacht besteed aan alle Nederlandse en buitenlandse studenten en medewerkers die in en na deze zomervakantie (weer) in Leeuwarden zijn gearriveerd.
In het Stiltecentrum staan links en rechts op het altaar klompen met links de Friese vlag en rechts de Nederlandse vlag, als Fries en Nederlands welkom bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Daar tussenin staat ter verwelkoming - met de C boven de K - in twee talen: welcome & welkom.
Als we nog een O hadden gehad, hadden we die nog kunnen plaatsen boven de eerste E, want daarmee was de verwelkoming ook nog in onze tweede landstaal gesteld, in het Fries: WOLKOM.

zaterdag 22 oktober 2016

Siska Alkema & Egbert Sepp exposeren in Stenden Hogeschool

Zaterdag 22 oktober 2016 
De expositie van Alkema & Sepp in de Stenden Art GalleryFototentoonstelling
Tot en met 8 november 2016 exposeren Siska Alkema & Egbert Sepp in de Stenden Art Gallery van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Deze publiek toegankelijke expositieruimte bevindt zich op de begane grond achter het Auditorium van ons Leeuwarder hogeschoolgebouw aan de Rengerslaan.
Stenden Hogeschool organiseert deze expositie in samenwerking met het Leeuwarder Kunstbureau Art Connection.

Vrouwelijke modellen
De beide kunstenaars zijn beiden afgestudeerd aan de kunst- en fotoacademie.
Fotografe Siska Alkema en Fotograaf Egbert Sepp van fotostudio Noorderblik te Leeuwarden bezitten passie voor hun vak. Door zichzelf constant de hoogste eisen op te leggen, zijn zij alleen met het allerbeste tevreden en wordt een opdrachtgever verrast met een hoog eindresultaat.
Momenteel exposeren ze hun vrouwelijke modellen in de Stenden Art Gallery. De foto's zijn gevarieerd geprint op fine-art paper, op plexiglas en dibond (op aluminium) in kleur en zwart-wit. Veel van de gefotografeerde modellen komen uit Leeuwarden en omstreken.

Siska Alkema
Siska Alkema (1970) is werkzaam op locatie, zoals in de Noorderblik-studio te Leeuwarden. Sinds haar afstuderen aan de kunstacademie te Kampen werkt Alkema al diverse jaren als beeldend kunstenaar & fotograaf, zowel in opdracht als aan eigen projecten en vrij werk in combinatie met grafische vormgeving of beeldbewerking. Haar specialiteit ligt bij portret- en bedrijfsfotografie. Met daarbij grafisch design-talenten en beeldbewerking zorgt zij voor een uniek eindproduct. Naast een creatieve en enthousiaste persoonlijkheid met een eigen visie denkt Alkema graag mee met
haar opdrachtgevers.

Egbert Sepp
Egbert Sepp (1965) maakte vanaf zijn vroege jeugd al kennis met fotografie, want zijn vader was ook fotograaf van beroep. Zo maakte Sepp zijn eerste opname op een middenformaat-camera. Later heeft hij de opleiding aan de fotoacademie gevolgd, waar hij zijn kennis verder uitbouwde. Zijn specialiteit is portretfotografie. Op deze wijze heeft hij ook diverse bekende Nederlanders gefotografeerd. Locatie-fotografie heeft ook zijn interesse en hij brengt dit ook vaak in de praktijk,

vrijdag 21 oktober 2016

De vergeten geschiedenis van Nederland

Vrijdag 21 oktober 2016 
De cover van het boek van Jos Palm

Waarom Nederlanders hun verleden zouden moeten kennen
Van mijn kerstpakket van Stenden Hogeschool van het jaar 2009 maakte onder andere het boek 'De vergeten geschiedenis van Nederland' deel uit. Dit boek is geschreven door Jos Palm, en hij gaf het boek als ondertitel mee: 'Waarom Nederlanders hun verleden zouden moeten kennen'.
Jos Palm, geboren in 1956, is historicus en journalist. Hij was één van de oprichters en de eerste hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad,
Met zijn boek heeft Palm een mooi overzicht gemaakt van de indrukwekkende geschiedenis van ons land. Het is een verleden dat snel wordt vergeten, maar dat het wel waard is om toch te worden onthouden.
Daartoe is de auteur te rade gegaan bij 39 Nederlandse historici. Hun input resulteerde in de leidraad van dit boek. Het boek is uiteindelijk een zoektocht geworden naar het samenbindende in de Nederlandse geschiedenis. Het boek wordt afgesloten met een Vaderlandse geschiedenis-canon, een tiental portretten van beeldbepalende historici en een literatuurlijst.

Het Nederlandse verleden toegelicht
In een overzicht van tijdperken, gebeurtenissen, personen, zwarte bladzijden en standaardboeken die de tijd van de Germanen tot heden bestrijken, reikt Jos Palm de lezer de ingrediënten aan van ons vaderlands verleden die niet vergeten mogen worden.
Zo wil Palm de lezer ook laten zien waar de typisch Nederlandse kenmerken en eigenschappen vandaan komen, en hoe en wanneer die in ons land zijn ontstaan. Hij laat ook zien wie en wat er toe doet in ons verleden.
Het resultaat is een overzicht van de beslissende tijdperken, gebeurtenissen en personen die laten zien dat je om Nederland te begrijpen terug moet gaan naar onder andere de Opstand en de Gouden Eeuw.
De Tweede Wereldoorlog en de kritische jaren zestig hebben het beeld vergruizeld van de burgerlijke samenleving, waarin Nederlanders zich vele eeuwen konden herkennen. Daarin zijn we echter doorgeschoten. Hoewel er van alles af te doen is aan de Tachtigjarige Opstand en de Gouden Eeuw, is daar toch de grondslag gelegd voor de Nederlandse cultuur.

De vergeten geschiedenis van Nederland
 • Telkens weer in onze geschiedenis matigen de behoudzucht en het nuchtere verstand de voortvarendheid.
 • Niets spreekt vanzelf in de geschiedenis.
 • Geen beschavingsgeschiedenis kan het redden zonder terug te keren 'tot het bewustzijn van de metaphysische achtergrond van haar bestaan' (aldus Huizinga).
 • Naast dapperheid en idealisme waren ook welgemeend eigenbelang en toeval de motoren in onze nationale historie.
De voorgeschiedenis van Nederland

 • Pas sinds 1815 bestaat het 'Koninkrijk der Nederlanden', en ook het begrip 'Nederlander' is betrekkelijk jong. De term 'vaderland' is ouder.
 • De Nederlandse geschiedenis is verbonden met die van de wereld.
 • De protestantse historicus George Harinck noemt de stichting van de kerk de belangrijkste gebeurtenis uit de vroege geschiedenis.
 • De Friese krijger Radboud zou al met één been in het doopwater hebben gestaan, en er toch weer zijn uitgestapt, omdat de dienstdoende priester hem niet kon garanderen dat hij zijn voorouders terug zou zien in het paradijs.
 • Pelgrimkenner en historicus Jan van Herwaarden: Zonder christendom geen westerse, en dus ook geen Nederlandse geschiedenis. Jezus was voor de Franken, de Friezen en de Saksen een leermeester die een gevoel voor moreel zelfonderzoek bijbracht.
 • Rond kloosters, steden en grotere dorpen ontstonden er kleine lokale administratieve centra die het land bestuurlijk enigszins bij elkaar hielden.
 • Met het geloof doet de braafheid haar intrede.
 • Ouderwets riddergedrag en modern bestuur bleken bij de Bourgondiërs wonderwel samen te gaan.
 • Kenmerk voor de Middeleeuwen is de opkomst van steden en een flinke burgerij.
 • Broederschappen en zusterschappen stonden een eenvoudig christelijk leven voor 'in' de wereld in plaats van een afgezonderd bestaan in een klooster.
 • Nederland blijft zich altijd feliciteren met: soberheid, eenvoud en het vermogen om de wereld uitsluitend te bezien met gezond verstand.

Opstandig en welvarend

 • De Beeldenstorm werd gelegitimeerd en ook gevoeld als een protest tegen 'de roomse Tyrannie' en afgoderij.
 • In de geboorteakte van Nederland bepalen de gewesten dat de overheid niet het recht heeft om het geloof van burgers te onderzoeken of hen om de inhoud daarvan te vervolgen.
 • In de Gouden Eeuw werden we uit pragmatisme tolerant, leerden we onderling overleggen en mag iedere provincie een beetje haar eigen gang gaan, wat de gedachte voedt dat elke Nederlander heer en meester is over eigen tuin en straat.
 • In de VOC-tijd was Nederland een begrip in de wereld, als koloniale handelsmacht, en als meest geduchte zeemacht op de wereldbol.
 • De zeventiende eeuw legde het fundament voor de vaderlandse consensuscultuur en draagvlakkenpolitiek. Leven en laten leven maakte de burgermaatschappij sterker.

Modernisering

 • De ontwikkeling in de drie eeuwen na de Gouden Eeuw kan het best worden geschetst als een voortdurende uitbreiding van rechten, vrijheden en bezit.
 • Het probleem na de 18e eeuw zou worden dat steeds meer ingezetenen mee willen doen en mee willen bepalen hoe ons land eruit zou zien.
 • De grondwetswijziging van 1848 (de aanpassing van Thorbecke) maakte onze vorst in staatszaken afhankelijk van de regering en bepaalde dat de Tweede Kamer voortaan rechtstreeks gekozen zou worden. 
 • Abraham Kuyper (ARP) was de eerste moderne politicus die werk maakte van het tegenwoordig zo gewenste persoonlijke element in de politiek. 
 • Nederland bleef een mannenmaatschappij en zou dat blijven tot in de jaren zestig de positie van de vrouw eindelijk enigszins gelijk werd aan die van de man, dankzij de pil, Dolle Mina en Mies Bouwman.
 • De kroon op het werk van de politieke modernisering is de invoering van het algemeen kiesrecht, het sluitstuk van de gedachte dat alle mensen gelijk zijn voor de wet.
 • Het besef dat de staat er is om de zwakken te beschermen, lijkt in onze tijd teloor te gaan.
 • De grootste negentiende-eeuwse schande is de late afschaffing van de slavernij door Nederland in 1863.
 • De slavernij werd in bepaalde christelijke kringen verafschuwd.
 • De kalme toon waarin diepe emoties naar voren werden gebracht, werd de gebruikelijke omgangsvorm onder de beschaafden, tot in de politieke arena toe.

Beproeving en herstel

 • De Duitse agressie was niet voorzien; zelfs de aanval van 10 mei 1940 werd ondanks waarschuwingen toch nog als onverwacht ervaren. Nederland ervoer wat het was om te geloven in neutraliteit in plaats van in bewapening.
 • Nederlanders gingen niet zozeer mee met de Duitse bezetter, maar werkten hem ook niet nodeloos tegen, wat in de praktijk vaak neerkwam op aanpassing. Vaak wilde men de moordoorlog tegen de Joden gewoon niet zien, of 'vergat' men wat te erg was om te onthouden. De doorsnee-Nederlander was vooral druk met zelf te overleven, en bewaarde zijn verzet voor binnenshuis. Goed en fout waren toen andere begrippen dan nu. De jaren '40-'45 zijn een zwarte bladzijde uit de geschiedenis; niet om wat we deden, maar om wat we nalieten te doen. Teveel Nederlanders werkten mee aan het instandhouden van het apparaat dat de jodenvervolging mogelijk maakte.
 • Burgerangst was tekenend voor de houding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Lichtpunt was koningin Wilhelmina met haar standvastig optreden.
 • Nederland was toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak te braaf, te aangepast. Deze oorlog was het voorbeeld van spectaculair falen van de Nederlandse samenleving als geheel. Naar aanleiding hiervan zouden we een hele discussie kunnen voeren over de grenzen van gezagsgetrouwheid.
 • In de stille jaren vijftig is de periode van vlijt en zuinigheid aangebroken. Nederland had de vaste hand nodig van (Drees): sober, zuinig, serieus, ingetogen en onkreukbaar.
 • Nederland hield de wereld niet meer buiten de deur, maar bleef ook een verbazingwekkend provincialisme uitstralen. De grootste schande uit de naoorlogse geschiedenis, de verschrikkelijke dekolonialiseringsoorlog tegen Indonesië, was een gevolg van dat provincialisme. 
 • De jaren zestig zijn Nederlands grote, haastige inhaalslag om bij de tijd te komen.
 • Eten waar je zin in hebt en dragen wat lekker zit werd de nieuwe leefregel.
 • Het burgerlijk welbehagen in orde en zelfbeperking leek van de ene op de andere dag verdwenen.
 • Het besef ging verloren dat de samenleving is gebaat bij evenwicht en orde, en de gedachte ging zegevieren dat je op aarde bent voor je eigen geluk.
 • De traditionele op plicht of deugd gebaseerde moraal werd vervangen door een pragmatisch utilitaristische moraal, die het vermijden van pijn als het hoogste doel ziet.
 • Beheersing is het sleutelwoord.
 • Het ideaal van gematigdheid kwam steeds weer onder druk te staan.

Waarom Nederlanders hun verleden niet kennen

 • Steeds meer mensen hebben de meest simpele historische feiten niet meer op een rij.
 • Het verleden heeft geen enkele urgentie meer, en betekenis voor het heden heeft het al helemaal niet.
 • Als Nederland door iets gestempeld is, dan is het wel door de levenssfeer van de niet-voorname man.
 • De idealisering van het burgerschap begon in het midden van de negentiende eeuw.
 • Na de Tweede Wereldoorlog was het gedaan met het hele historische zelfbeeld van de kleine, maar dappere en deugdzame natie.
 • Nederland was na het verlies van Indië in 1949 niet alleen een vrij onbeduidend land geworden, maar ook nog eens een land van verliezers.
 • Ons verleden is indrukwekkend, maar vaker nog gewoon, of beladen met schuld.
 • Ons verleden is geen helder verhaal meer met een begin en een eind.
 • Wat er nog bestaat, is een vage notie van vroeger: een sentimenteel nostalgisch bewustzijn. Er is niets meer dat het verleden samenbindt. 
 • Ons land ontbeert de ervaring van het gedeeld verleden dat het heden kan verhelderen en dat iets kan betekenen voor de toekomst.

Over Nederlandse historici
Nederlandse historici moeten ons ook onaangenaam durven treffen, zodat we blijven denken over wat Nederland was en is, en zou kunnen zijn.

 • Robert Fruin: zocht naar een gemeenschappelijk verleden dat de Nederlander kon binden en dat het Nederlanderschap inhoud kon geven. Het verleden dient te verenigen in plaats van te verdelen. Wel dient men het verleden nuchter te bezien.
 • Johan Huizinga: zou bijdragen aan een uitermate positief nationaal zelfbeeld, zij het flink (maar niet zonder geest), beginselvast (niet halsstarrig) en denkend (zonder gepieker).
 • Jan & Annie Romein: wilden geschiedenis schrijven 'in opdracht van de tijd', om de 'ware tijdgeest' op te sporen en bloot te leggen, over grote en kleine figuren, die de vooruitgang dienden.
 • Pieter Geyl: vond dat het uiteenvallen van Groot-Nederland (België en Nederland) een gewelddadige verscheuring was van een natuurlijk geheel.
 • Ludovicus Jacobus Rogier: wilde de katholieken hun geschiedenis teruggeven en ze aldus het vaderlandse verleden in schrijven. Bij Rogier proef je de woede over wat zijn volksdeel is aangedaan en zijn werk ademt een soort roomse trots.
 • Jacques Presser: schreef zijn persoonlijke (Joodse) verdriet van zich af en bracht een hoeveelheid belastende feiten naar boven over de houding van zijn niet-Joodse landgenoten, die voor altijd ongemakkelijk bleef voelen. Zijn gewetensonderzoek legde de beperkte weerbaarheid van de brave Nederlandse burgerlijke samenleving pijnlijk bloot.
 • Loe de Jong; zijn goed-fout-verhaal maakte hem tot het nationaal geweten, imposant ook vanwege de tentoongespreide feitenkennis. Zijn werk is een poging om het ernstig geschonden vertrouwen in de natie Nederland weer te herstellen.
 • Ernst Kossmann: bracht de verbrokkelde geschiedenis van Nederland weer bij elkaar, met de blik van een buitenstaander. Voor hem was matigheid het bindende element, als nagestreefd ideaal.
 • Arie van Deursen: zijn dwarsheid dankt hij aan zijn karakter en orthodox-christelijke achtergrond, en zijn moed dankt hij aan zijn kennis. Op het moment dat de vrijheid het wint van de religie zit Nederland in de problemen, en is voor hem het plezier eraf. Hij had een onverzettelijke overtuiging iets extra's te brengen, kijkend waar anderen niet durven kijken.
 • Herman Walter von der Dunk: ziet scherp wat des Nederlands is: een bijna naief welbehagen in de voortreffelijkheid van het eigen land, wel beproefd, maar niet wezenlijk aangetast. Hij herinnert ons eraan dat er een buitenland is, die ons niet onberoerd laat. Hij wil Nederland werkelijkheidsbesef bijbrengen door de geschiedenis.

donderdag 20 oktober 2016

Zuiderzeepad van Kampen naar Genemuiden

Dinsdag 18 oktober 2016
Uitzicht op de Stadsbrug, met Kampen aan de overzijde van de IJssel

De vierde dag
Na de derde etappe van gisteren van onze herfstvakantiewandelvierdaagse van Leuvenum naar Genemuiden beginnen we vandaag aan de vierde en laatste wandeldag. Vandaag gaan we de volgende etappe van het Zuiderzeepad lopen, van Kampen naar Genemuiden, over een afstand van 18,4 kilometer.
Het begint vanmorgen zonnig, maar al snel wordt het zwaar bewolkt en gaat het steeds harder waaien. Uiteindelijk valt het weer ons vandaag nog wel mee, want de weerberichten spreken vanmorgen vroeg over uit het westen komende zware regen, gepaard gaande met de eerste najaarsstorm en zelfs onweer. Gelukkig heeft dit weerbericht ons er niet van weerhouden om toch op stap te gaan, want het is zeker wel geschikt wandelweer, alhoewel we vanmiddag precies op het moment dat we de Biestemarkt van Genemuiden betreden, de eerste regeldruppels voelen. Zonnig de wandeling in Kampen begonnen, eindigt die in Genemuiden met een stevige frisse wind, maar het blijft gedurende de gehele etappe nog wel droog. 

Kampen
Met de auto rijden we vroeger dan de afgelopen dagen (vanwege de voorspelde regen later vandaag) van Zalkerbroek via Kampen naar Genemuiden, waar we de auto parkeren bij de plaatselijke supermarkten nabij bushalte d’Overtoom. We vertrekken vanuit Genemuiden om 8:57 uur en gaan met de bus terug naar Kampen. Bij het trein-busstation van Kampen aangekomen, halen we daar bij de NS-kiosk eerst een kop koffie alvorens we op stap gaan richting Genemuiden.

Van IJsselmuiden via Grafhorst naar de impasse van Lutterzijl
Direct buiten Kampen, komen we al in IJsselmuiden. Daar passeren we onder andere de Joodse begraafplaats. 
Buiten IJsselmuiden gaan we over de Branderdijk door polder Noorderwaard naar het dorp Grafhorst, gelegen aan het Ganzendiep, dat een aftakking is van de IJssel. Dit tegen een oeverwal gebouwd stadje lag vroeger aan het open water van de Zuiderzee.
Voorbij Grafhorst gaat het Zuiderzeepad zo’n drie kilometer voort aan de voet van de Kamperzeedijk. 
De impasse van geit 1, geitje 2 en geit 3
Bij Lutterzijl ter hoogte van de Bisschopswetering kruisen we de Kamperzeedijk, om naar de Slaperdijk langs de Goot te gaan. Bij de woning aan de overzijde van het water, naast het gemaal, zien we een patstelling met drie geiten. De ene geit heeft een plank beklommen en staat nu op een smalle plank, bijna anderhalve meter boven de grond. Vóór de eerste geit staat een kleine tweede geit in het midden van diezelfde plank, met alle vier poten haaks op de smalle plank. En aan de andere zijde van de kleine geit staat een derde geit, die voor geit 1 en geitje 2 de doorgang naar de brede afdaling verspert. Als geit 3 niet aan de kant gaat, kunnen geit 1 en geit 2 niet weg. Of is het zo dat geit 1 en geit 3 – die beide met hun koppen aan weerszijden tegen de rug van geitje 2 staan – geitje 2 behoeden voor de val vanaf de hoge positie waarop ze alle drie staan? Het ziet eruit als een ‘patstelling’, maar wat nu precies oorzaak, situatie en gevolg is, is aan dit stilleven niet te zien. Het ziet er in elk geval uit als een benarde positie voor in elk geval geitje 2, en eigenlijk ook voor geit 1. Als geit 3 niet meewerkt, niet vertrekt, wordt het voor de geiten 1 en 2 in deze impasse een kwestie van springen of desnoods vallen. Vandaar die ‘patstelling’.

Kilometers graspaden over polderdijken
Voorbij Lutterzijl volgt een vijf kilometer lang graspad boven op de Slaperdijk, eerst nog langs de Goot, en daarna door Polder de Pieper, tot aan de sluisbrug over de Veneriete.
Daarna volgt nog eens zes kilometer dijkgraspad, maar nu eerst langs de Veneriete naar het Zwarte Meer, daarna parallel aan het Scheepvaartgat tot aan het begin van het Diep, waarna het dijkpad verder rond de Zuiderzeepolder gaat over de Kettingweg naar het veerhuis in de veerhaven van Genemuiden.
Vanwege de richtingswisselingen lopen we afwisselend vóór de wind, met zijwind en tegenwind. De bewolking neemt toe, het wordt kouder en de wind begint steeds harder te waaien. 

Snertdag in Genemuiden
Toch komen we droog aan bij de veerboot van Genemuiden. Het Zuiderzeepad gaat vanaf de veerhaven op de andere oever van het Zwarte Water verder, maar wij wandelen nu het stadje Genemuiden binnen, vanuit de stille polder het lawaaierige stadscentrum in. 
Halverwege de havenkade komen we namelijk op de zogenoemde Biestemarkt terecht, waar duizenden bezoekers van marktkraam naar marktkraam schuifelen om zich te vergapen aan alle handelswaar, en al dan niet kennis nemen van de boodschappen van alle liefdadigheidskramen die er tussenin staan. En verderop is de kermis. Tussen de dubbele rij kramen door wandelen we naar het stadscentrum. Gisteren ontmoetten we een bewoner van Kampen, die ons al vertelde dat vandaag de Biestemarkt in Genemuiden zou zijn, en dat je dan eigenlijk mee zou moeten doen aan het eten van snert, want dat zou gebruik zijn op de Biestemarkt. Nu is een warme portie snert op zo’n frisse herfstdag na de bijna 19 kilometers wandelen in weer en wind een war(m)e traktatie, dus wij gaan met succes op zoek naar een restaurant op deze braderie, waar ze de traditie van het snert serveren in ere houden, en van die consumptie krijgen we beslist geen spijt, want we worden verwend met een heerlijke portie goed gevulde en dikke snert, precies zoals snert is bedoeld.  

Wisselend weer en landschap
Met een goed gevulde maag wandelen we over de braderie verder naar onze auto, waarna we terugrijden vanuit Genemuiden naar Stiens. Hoe later het wordt onderweg, hoe slechter het weer wordt, en als we nog maar net thuis zijn, begint het behoorlijk hevig te regenen. 
Tijdens het avondjournaal zien we dat de najaarsstorm in het westen van het land heeft gezorgd voor veel schade. Zo zien we bijvoorbeeld dat daar de Twiskemolen van Landsmeer haar wieken heeft verloren door de zware valwinden van vanmiddag. 
Durkje en ik kunnen echter terugzien op vier prachtige wandeldagen over het Zuiderzeepad. Een mooi gevarieerde route van bijna 72 kilometer door een aaneenschakeling van heel verschillende landschapstypen met onder andere bos, heide, zandverstuiving, polder, veel waterlopen, meren en kolken; allemaal te vinden tijdens vier dagen gaans tussen Leuvenum en Genemuiden.

Zuiderzeepad van Elburg naar Kampen

Maandag 17 oktober 2016
Ook op deze etappe is het Zuiderzeepad goed bewegwijzerdDe derde dag
Na de tweede etappe van gisteren van onze herfstvakantiewandelvierdaagse van Leuvenum naar Genemuiden beginnen we vandaag aan de derde wandeldag. Vandaag gaan we de volgende etappe van het Zuiderzeepad lopen, van Elburg naar Kampen, over een afstand van 23,6 kilometer.
Het is vandaag alweer een prachtig zonnige herfstdag onder een lichtbewolkte lucht, bij een temperatuur die onderweg oploopt van 10 naar 16 graden Celsius. Kortom, heerlijk wandelweer.

Elburg
Met de auto rijden we van Zalkerbroek naar Kampen, waar we de auto parkeren op het P&R-parkeerterrein bij het NS-station van Kampen, tegenover de IJsselbrug. We vertrekken vanuit Kampen om 9:03 uur en gaan met de trein naar Zwolle. Daar stappen we over in de bus van Zwolle naar het centrum van Elburg. In Elburg aangekomen, halen we daar bij de supermarkt de nodige boodschappen voor vandaag en morgen, en drinken we eerst een kop koffie alvorens we op stap gaan, terug naar en dus op weg naar Kampen.
Door de vesting lopen we langs de sjoel, langs de grote kerk met de stompe toren, langs het orgelmuseum, en over de walgracht het vissersstadje uit. Buiten de stadsgracht wandelen we dan diagonaal door de weilanden van bruggetje naar bruggetje in de richting van Oostendorp, waar we langs de noordwestelijke kant van de bebouwde kom voortgaan, met rechts Oostendorp en links polder De Mheen.

Eekt en Kerkdorp
Voorbij Oostendorp volgt een prachtig stuk van de route via onder andere de Melksteeg en langs de Ganzenhoeve naar het dorpje Eekt, ten noorden van polder de Broeklanden.
Voorbij de SVR-camping van Eekt volgen we een fietspad in de richting van Oosterwolde. We komen dan onder andere langs Huize Morren op Landgoed Morren en direct daarna ook langs Zorglandgoed ‘Je Maintiendrai’, een zorgboerderij voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.  
Na de Schiksweg volgt een kilometers lang asfalttraject over de Winterdijk en de Groote Woldweg tot aan Kerkdorp. Bij de entree van dit dorpje is door een bewoner van Kerkdorp een mooi rustpunt gecreëerd onder een groot afdak, waar wandelaars en fietsers kunnen pauzeren. Op deze particuliere pauzeplek ligt een uitgebreid assortiment van allerlei soorten levensmiddelen, waar je middels zelfbediening van kunt nemen, om vervolgens de kosten daarvan te betalen in het geldbakje dat erbij staat. We maken dankbaar gebruik van deze gastvrije plek om hier te rusten, iets te eten en er een lekker bakje koffie te drinken.

Noordeinde en De Roskam
Ook na Kerkdorp volgt weer een kilometers lang traject over asfalt door polder Oosterwolde tot aan het dijkdorpje Noordeinde. Hier vervolgen we onze weg over een graspad bovenop een dijkje langs het Nieuwe Kanaal.
Daarna gaat het verder naar het dorpje De Roskam. Over de Nieuwendijk lopen we verder naar de Zwartendijk. We volgen de hooggelegen Zwartendijk, die ons door de Polder Dronthen naar de stadsrand van Kampen brengt. Het Zuiderzeepad is hier een eindje omgeleid, omdat de nieuwe spoorlijn van Zwolle naar Lelystad de oude Zwartendijk doorsnijdt. Na vier kilometers Zwartendijk komen we bij de rand van de bebouwde kom van Kampen.

Kampen
We hebben nu zo’n twintig kilometer gelopen, dus voor ons is het ook wel de hoogste tijd voor een tweede pauze van deze wandeldag. De hoog boven alle bebouwing uitstekende M van McDonalds wijst ons daartoe de weg, en dit restaurant ligt ook nog aan het Zuiderzeepad, dus dat is mooi meegenomen. Snel even een ‘flaubyt’met een kop koffie, en dan weer spoedig verder.
En daarna volgt het laatste deel van deze etappe, door Kampen, in de richting van de IJssel. Voorbij de Nieuwe Buitenhaven buigen we af naar de vestingwal, waarop de wandelroute verder gaat tot aan de markante Broederpoort. Door dit poortgebouw lopen we het oude stadscentrum van Kampen binnen, om dan vervolgens langs onder andere de Sint-Annakapel, de Botermarkt, onder de Nieuwe Toren door, en langs het monumentale stadhuis naar de IJsselbrug te lopen.
We steken de IJsselbrug over, maar moeten op de brug even wachten, omdat eerst enkele binnenvaartschepen op de IJssel de brug moeten passeren. Daarna wandelen we langs het NS-station verder naar onze auto. Tenslotte rijden we vanuit Kampen weer terug naar ons hotel in Zalkerbroek.
Vanavond gaan we weer terug naar Kampen, om daar van een goede avondmaaltijd te genieten in De Stadsherberg van Kampen, tegenover de IJsselbrug, met uitzicht op de IJssel.

Zuiderzeepad van Nunspeet naar Elburg

Zondag 16 oktober 2016
Op de Kerkdijk ter hoogte van de Goorkolk, een wiel uit 1881


Zonnige zondag
Na de eerste etappe van gisteren van onze herfstvakantiewandelvierdaagse van Leuvenum naar Genemuiden beginnen we vandaag aan de tweede wandeldag. Vandaag gaan we de volgende etappe van het Zuiderzeepad lopen, van Nunspeet naar Elburg, over een afstand van 14,1 kilometer.
Het is vandaag een prachtig zonnige herfstdag onder een helderblauwe lucht; volgens de weerberichten de mooiste dag van de week qua temperatuur (18 graden Celsius), neerslag (geen) en zonneschijn (volop).

Nunspeet 
Met de auto rijden we van Zalkerbroek naar Elburg, waar we de auto parkeren op het grote parkeerterrein bij de entree van de vesting van Elburg. Daar is ook de bushalte, van de bus waarmee we om 10:07 uur vertrekken vanuit Elburg naar Nunspeet. In Nunspeet aangekomen, drinken we in Het Stationshuisje eerst een kop koffie aan de voet van de uitkijktoren, alvorens we op stap gaan, terug naar Elburg.
Vanuit Nunspeet lopen we aan de zuidkant van het treinspoor langs camping De Vossenberg en langs de golfbaan, door het bos, naar de plek waar we in noordoostelijke richting het spoor kruisen. Ter hoogte van bungalowpark De Witte Wieven steken we een brede zandstrook over, die dwars door het bos snijdt, zijnde een nieuwe weg in aanleg. Verderop kruisen we de Klaterweg. We lopen hier nog door het noordelijke deel van de Veluwe.

Doornspijk
In het bos buigen we af in noordelijke richting, en even later verlaten we het bosperceel, om dan door een mooi coulissenlandschap verder te lopen in de richting van Doornspijk. Op de halfverharde Oude Courageweg moeten we afbuigen over het smalle oeverpad langs een sloot. Op die plek staat een auto geparkeerd, maar als we de auto voorbij lopen, zien we dat die achteruit tegen een boom is gereden. Het voorwiel heeft getuige de jas en de bult zand onder het voorwiel behoorlijk geslipt, en je kunt zien dat het de chauffeur niet is gelukt om uit deze benaderde bermpositie weg te komen. Als ik aan de voorzijde om de auto heen loop, zie ik dat het rechter achtereind met het achterwiel boven de sloot hangt. De boom heeft in elk geval voorkomen dat de auto de sloot in is gereden; een geluk bij een ongeluk. De chauffeur is overigens in geen velden of wegen te bekennen.
We lopen verder langs Park Klarenbeek richting Doorspijk. Daarbij lopen we langs het neo-classisistische landhuis Klarenbeek, daterend van 1842. Schitterend steekt het herfstrood van de oude bomen op de voorgrond af tegen het wit van de oude villa op de achtergrond. In Doornspijk pauzeren we voor een lunchpauze, heerlijk buiten, en volop in de warme zon.

Terug naar de Zuiderzee
Voorbij Doornspijk gaan we weer echt zien en beleven dat we het langeafstandswandelpad rond de Zuiderzee bewandelen, want de ‘Zuiderzee’ komt weer in zicht, in de verschijning van het Veluwemeer tussen de vaste wal aan deze zijde en Oostelijk Flevoland aan de overzijde van het Veluwemeer. Over het zonovergoten graspad boven op de Kerkdijk lopen we door de Waterlandspolder richting Veluwemeer. Daarbij passeren we ook de Goorkolk, een wiel daterend van 1881, aan de voet van de polderdijk. Ter hoogte van Oudekerk komen we bij de plek waar vroeger de Sint-Ludgeruskerk heeft gestaan, die in het jaar 1825 als gevolg van water en vuur werd verwoest. Het opgemetselde grondplan van de fundamenten van deze voormalige kerk ligt hier in het door een haag omzoomd ‘kerkhof’, als een herdenkingsplek aan lang vervlogen tijden van verdronken kerk en dorp.
Op het graspad van de Elburger Zeedijk lopen we verder, met links van ons de Korte Waarden, en daarachter het Veluwemeer. We steken ook de Goorbeek over.

Vesting Elburg
Aan het eind van deze grasdijk steken we een verkeersweg over, en dan lopen we over het Bagijnendijkje de vestingstad Elburg binnen over de Goorpoortbrug. Over de vestingwal gaat de route daarna verder naar de Elburger haven. Bij de Vischpoort wijken we even van de doorgaande route af, omdat we eerst nog in de haven willen kijken, waar het overigens behoorlijk druk is vanwege de vele toeristen die vandaag een kijkje in dit mooie oude Zuiderzeestadje nemen.
Daarna lopen we over de Havenstraat door de Vischpoort de vesting binnen, om door de centrale Vischpoortstraat het centrum van deze vestingstad te doorkruisen. De terrassen zit alle nagenoeg vol, want de vele dagjesmensen willen hier buiten genieten van het mooie, zonnige herfstweer. Voorbij de kruisende Beekstraat vinden wij ook een plek voor twee op een terras aan de Jufferenstraat. Verder reserveren we nog een tafel voor twee in het Italiaanse restaurant Da Pietro van Elburg voor het diner van vanavond. En na de koffie rijden we met onze auto weer terug van Elburg naar ons Hotel Zalkerbroek, terugziend op al weer zo’n prachtige herfstvakantiewandeldag.

Zuiderzeepad van Leuvenum naar Nunspeet

Zaterdag 15 oktober 2016
Wandelen langs porseleinzwammen in het Leuvenumsche BosDoorstart rond de Zuiderzee
Het is al weer ruim zeven maanden geleden dat we onze vorige etappe wandelden op het Zuiderzeepad. Dus de hoogste tijd om een vervolg te geven aan deze mooie wandelroute rond de voormalige Zuiderzee.
Vandaag beginnen we aan de eerste dag van een vierdaagse wandeltocht over 71,8 kilometer, die begint in Leuvenum, en die aanstaande dinsdag eindigt in Genemuiden. Vandaag gaan we de eerste etappe lopen, van Leuvenum naar Nunspeet, over een afstand van 15,7 kilometer.
Het is vandaag een zwaarbewolkte dag, met af en toe enige motregen. Later op de dag wordt de bewolking iets dunner, dus dan wordt het iets lichter, en bovendien motregent het dan niet meer.

Slow start
Durkje en ik vertrekken met onze auto om 8.00 uur uit Stiens, en rijden dan naar het treinstation van Nunspeet. Via de openbaar vervoer-website 9292 hebben we een reisplan gemaakt om eerst met de trein van Nunspeet naar Ermelo te rijden, om dan van Ermelo met de bus naar De Grote Boer bij Leuvenum te aan. Het eerste deel – de treinreis – gaat goed, dus om 9.53 uur staan we op het station van Ermelo. We lopen naar de bushalte, en daar zien we pas dat buslijn 104 van Syntus een zogenoemde ‘Kolibri’ is, wat betekent dat je die tenminste een uur van tevoren via internet had moeten reserveren. Omdat we dat niet hebben gedaan, reserveren we ter plekke de volgende bus van 11.09 uur, dus we moeten een uur wachten. Daarom lopen we naar een café-restaurant, dat volgens een Friese mevrouw, die ons daar ontvangt, nog gesloten is. De zaak wordt eerst schoongemaakt. Daarom lopen we door naar het centrum van Ermelo, waar we genoeglijk koffie drinken in Proeverij De Ontmoeting, waar we prima worden bediend door het personeel van ‘s-Heerenloo.
Weer terug bij de bushalte staan we daar om 11.09 uur tevergeefs, want de bus komt niet, en bij een check op de smartphone bij onze reservering staat de gereserveerde vertrektijd helaas op 18.09 uur. Zolang wachten we niet, dus we bellen de regiotaxi, en bij aankomst vertelt de taxichauffeur dat dergelijke problemen zich wel vaker voordoen bij de Kolibri van Syntus. Na onze gecombineerde reis met auto, trein en taxi arriveren we na een reistijd van bijna vier uren rond 12.00 uur bij ons startpunt De Grote Boer bij Leuvenum.

Leuvenumsche Bosch
Never mind, nu kan dan rond het middaguur onze wandeletappe vanuit Leuvenum beginnen. Via de Oude Zwolseweg gaan we op pad. Aan de overzijde van de Leuvenumsche Beek gaan we het bos in, om enige tijd parallel aan deze bosbeek langs Het Roode Koper en langs de Zandmolen steeds dieper het Leuvenumsche Bosch in te trekken. Overal zien we prachtige paddenstoelen en ook grote aantallen zwammen op omgevallen bomen. Door het Leuvenhorst en Hertenbosch gaan we over diverse bospaden naar Witte Zand. Dan hebben we de eerste zes kilometer afgelegd.

Hulshorsterzand
Dan volgt een bijzonder deel van onze dagetappe, namelijk over het Hulshorsterzand. Dit is een groot natuurgebied van Natuurmonumenten, bestaande uit grote delen bos, heide en zandverstuiving, die zich frequent afwisselen. We wandelden hier al eens eerder, namelijk op 31 mei 2014. Mooi hier zijn de kleurencontrasten in de duinkommen, waarin het donkere groen van de naaldbomen prachtig combineert met de kleurrijke herfstkleuren van de overvloedige overige begroeiing.
Op een stuifduin nemen we een pauze op een houten bankje, om wat te rusten, te eten en te drinken, en bovenal ook te genieten van de mooie vergezichten rondom over dit uitgestrekte natuurgebied.

Willemsbosch
Als we daarna het Willemsbosch in lopen, hebben weer ongeveer zes kilometer gelopen, dus na deze twaalf kilometer hebben we nog ongeveer vier kilometer te gaan, plusminus een uur gaans.
In het Hendriksbosch komen we uit op de plek waar de N310 de A28 kruist, en dan steken we via het Viaduct Nunspeet de autosnelweg over, om dan vervolgens door het Hendriksbosch verder te lopen naar Nunspeet. Bij het Nunspeetse Stationshuisje drinken we nog een kop koffie, en daarna rijden we met onze auto vanuit Nunspeet naar Hotel Restaurant Zalkerbroek nabij Zalk, waar we de komende drie nachten overnachten tussen de vier wandeldagen in.
En vanavond genieten we van een heerlijk diner in restaurant De Oase, een mooi familiebedrijf in het dorpje Zalk, gelegen tussen Zwolle en Kampen.

woensdag 19 oktober 2016

Visitatie van Creatieve Therapie bij Stenden Leeuwarden

Donderdag 13 oktober 2016
Plenaire terugkoppeling van de bevindingen van de CT-visitatieEerste visitatiedag
Vandaag is - na gisteren - de tweede dag van de visitatie van de HBO-bachelor-opleiding 'Creatieve Therapie' van Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Gisteren is het visitatiepanel van de Netherlands Quality Agency (NQA) door de opleiding ontvangen en ving de periodieke kwaliteitsbeoordeling van deze opleiding aan met een rondleiding van het panel en met een zogenoemde Showcase, waarin studenten en medewerkers presenteerden waar en hoe de studenten van de Stenden-opleiding Creatieve Therapie (CT) worden opgeleid tot creatief therapeut.
Na het bestuderen van de opleidingsdocumentatie vonden gistermiddag en gisteravond de eerste auditgesprekken plaats met het management en met de werkveldvertegenwoordigers van het werkveld waarvoor de opleiding CT opleidt.

Tweede visitatiedag
Vandaag wordt door het auditpanel de nodige tijd genomen om met allerlei groepen van de opleiding verificatiegesprekken te voeren.
Nadat het auditteam de benodigde tijd heeft genomen voor een intern beraad worden er gesprekken gevoerd met achtereenvolgens docenten, studenten, leden van de examencommissie en van de toetscommissie, en met alumni (afgestudeerden) van deze opleiding.
Het studentenleerbedrijf MeetingU zorgt voor de goede logistiek en voor een aangename huishoudelijke verzorging van deze voor alle deelnemende partijen belangrijke dag.

Terugkoppeling van auditbevindingen
In de tweede helft van de middag ruimt het panel tijd in om aanvullend nog enig documentenonderzoek te verrichten, en om in een intern beraad te komen tot het formuleren van de eerste bevindingen van deze visitatie.
Dan is aan het eind van de middag het moment aangebroken dat directie en management eerst een terugkoppeling van de auditbevindingen krijgen in kleine kring, waarna alle deelnemers van deze visitatie en ook de overige belangstellenden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn in de visitatiekamer bij de plenaire terugkoppeling van de resultaten van deze CT-visitatie.
Het is mooi om te horen in de presentatie van de panelvoorzitter dat het visitatiepanel tot de slotsom is gekomen dat de kwaliteit van deze opleiding aan de maat is. Een ruime voldoende over de volle breedte is de kroon op het werk van onder andere alle studenten en medewerkers van deze mooie opleiding.

Resultaten en vervolg
De Head of School bedankt het visitatiepanel en ook alle andere medewerkers van deze visitatie voor ieders aandeel in deze geslaagde tweedaagse visitatie, en dan is er gelegenheid in de lobby van Stenden Hotel om met zijn allen nog even in informeler verband door te praten over de resultaten van deze opleidingsvisitatie.
En nu zijn we enkele weken in afwachting van het visitatierapport van het NQA-auditpanel, waarmee de opleiding vervolgens de accreditatie voor de komende jaren kan aanvragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en waarmee de opleiding aan het werk kan gaan met de aanbevelingen die de onafhankelijke en gezaghebbende panelleden van de NQA voor de komende jaren ter verdere doorontwikkeling van deze opleiding mee kan geven.

Rabo-Herfstlezing 2016 van Herman Wijffels

Woensdag 12 oktober 2016 
Dr. Herman Wijffels tijdens de Rabo-Herfstlezing

Ledenactiviteit
Voor haar leden organiseert de Rabobank ook dit najaar weer verschillende ledenactiviteiten. Vandaag vindt de Herfstlezing 2016 plaats in het WTC-congrescentrum te Leeuwarden, die wordt verzorgd door prof. dr. Herman Wijffels, econoom en voormalig Rabo-topman/-bankier, kabinetsformateur en SER-voorzitter, en inmiddels ook emeritus hoogleraar 'Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering'.
Wijffels geeft ons vanavond zijn nieuwe kijk op de wereld, De wereld waarin wij genoodzaakt zijn om circulair te denken, niet alleen, maar ook met elkaar. We moeten als mensen in harmonie met onze omgeving (gaan) leven, en verder gaan in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, waarin bijvoorbeeld grondstoffen zo vaak mogelijk opnieuw worden gebruikt. En energie zullen we steeds vaker en meer moeten halen uit de beschikbare duurzame bronnen.

Duurzaamheid omdat het moet en kan
Vanavond zal Herman Wijffels vooral ook ingaan op de zekerheid van voedsel; iets dat ons allen raakt. We moeten ons beseffen dat wij op een keerpunt in de geschiedenis staan, waarop we nieuwe manieren moeten bedenken om de aarde gezond en leefbaar te houden. Maar hoe doen we dat?
De ongeveer 600 belangstellenden worden vanavond welkom geheten door Elly van 't Hof, directievoorzitter van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Ze benoemt onder andere het 'Banking for Food'-visie-programma van de Rabobank (door financiering, kennis, netwerken), en introduceert daarna onze spreker van vanavond.
Herman Wijffels zegt dan dat hij gaat vertellen waar we nu staan, welke ontwikkelingen er zijn en hoe we kunnen streven naar een duurzame wereld. Wijffels: "We werken aan duurzaamheid omdat het moet, maar ook omdat het kan." De nieuwe technologie gaan ons daarbij helpen.

Grenzen aan groei
In de westerse wereld groeien we niet of nauwelijks meer, omdat we op grenzen stuiten. In ons geldstelsel zie je bijvoorbeeld dat 'geld als schuld' de kern en de stimulans is van ons monetair bestel, maar die schuld is inmiddels te groot geworden. Grote delen van de westerse landen hebben alles al, denk maar aan een huis en een auto. En we stuiten op de grenzen van consumeren en produceren, voor wat betreft deze aarde ons duurzaam nog kan bieden. Sinds het jaar 2008 groeien we nauwelijks meer. We dreigen in de toekomst aan ons succes ten onder te gaan.
De Europese Centrale Bank stimuleert de Europese markt elk jaar met 80 miljoen euro. We leven in een periode waarin geld lenen voor grote marktpartijen bijna gratis is. Ons pensioenstelsel is gebaseerd op een behoorlijk rendement op beleggingen, maar dat rendement is er niet meer, dus ons pensioenstelsel wordt bedreigd. Al deze effecten geven geen reëel beeld meer van onze economie, hetgeen een ongemakkelijke situatie is, en we kunnen zomaar weer in een crisis terechtkomen.

Naar een nieuwe relationele ethiek
We zijn de basis van onze wereld aan het uithollen, en brengen daarmee ons eigen leven in gevaar. Hoe zijn we daar eigenlijk in terechtgekomen?
We leefden in een explosie van welvaart, en ook de manier van leven maakt mede dat we met zijn allen niet meer passen in deze wereld, allemaal het resultaat van de 'successen' die we hebben geboekt.
Als je iets goeds hebt gedaan, verandert de situatie, en op die nieuwe situatie moet je je dan opnieuw instellen. In die zin is Duurzaamheid een logische reactie, en hoe zouden we kunnen reageren?:
Wat zijn de effecten van mijn gedrag in deze wereld? Neem bijvoorbeeld zelf de verantwoordelijkheid. We zijn al op weg naar een nieuw waardenpatroon, naar een nieuwe relationele ethiek, en zo moet het ook.

Naar een circulaire economie
Als het zo niet langer kan, hoe dan wel? We zouden bijvoorbeeld van onze lineaire economie naar een circulaire economie moeten overgaan. Alles op aarde beweegt zich ook in cirkels, in kringlopen.
We moeten ons leven circulair gaan inrichten, bijvoorbeeld energie opvangen uit wat al overvloedig in permanente bronnen op aarde is, zoals zon, getijden en wind.
Ertsen en mineralen die we uit de aarde halen, moeten we zo verwerken, dat we ze na gebruik er weer uit kunnen halen voor hergebruik.
En hoe gaan we om met levende materie, zoals met biomassa? Wat daarvan overblijft, moeten we terugbrengen naar de bron. Bijvoorbeeld fosfaten moeten weer terug naar waar ze vandaan komen, anders krijg je hier overschot en daar een tekort.
We moeten nadenken over nieuwe technologie, zoals microtechnologie, die ingezet kan worden op heel kleine schaal. Denk maar aan energietechnologie met zonnepanelen thuis, want die technologie ontwikkelt zich heel snel, en het biedt bovendien lokaal ook nog werkgelegenheid. Bijkomend voordeel is dat elektriciteit dan op termijn gratis wordt. Verder moeten we meer gebruik maken van 3D-printtechnologie, waarbij je veel zelf kunt (laten) printen. En verder moeten we nieuwe terreinen openen om goed om te gaan met levende materie en met levensprocessen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, waarin je ziet dat op het gebied van Life Sciences steeds meer wordt ingegaan op hele specifieke mechanismen, waarbij Philips mee voorop loopt. De consument vraag dit ook.

Met z'n allen mee in de transitie
De politiek slaat alle ontwikkelingen nog op afstand gade, maar de politiek verandert in dezen al wel, ook op mondiaal nivo, denk maar aan het Parijse Klimaatakkoord.
De vluchtelingenstromen komen al deze kant op, vanwege de destabiliserende systemen in hun thuislanden, waaraan wij veelal zelf ook mede debet zijn.
De Verenigde Naties stelden inmiddels de 'sustainable development goals' vast. We moeten onze wereld in stand houden en verbeteren. Daar zouden we voor moeten gaan, en niet alleen in het verkiezingsdebat, maar direct al in het coalitieakkoord, zonder daar strijd over te leveren. We moeten daar immers met z'n allen hard aan werken.
We staan op een belangrijk punt voor deze wereld. We moeten naar een nieuwe economische structuur, met nieuwe technologie, met nieuwe functies. Investeer vooral in de Nederlandse beroepsbevolking. Dat geldt voor ons allemaal, want wij moeten allen mee in de transitie.

Van meer naar beter
We realiseren ons nu al dat onze huidige voedselproductie moeizaam in dat nieuwe schema past. De veehouderijsector bijvoorbeeld is nu al veel te groot voor Nederland.
Wereldwijd hebben we per individu maar 1 hectare beschikbaar, maar als Nederlander gebruiken we er al 6 hectare, dus 5 hectare die elders in de wereld voor anderen nodig is. We moeten het verdelingsvraagstuk mondiaal oplossen.
De voedselproductie heeft eerst goed gewerkt. met lage kosten en met een prima export, maar die is niet goed genoeg meer voor de 21e eeuw. En we moeten ons ook maar afvragen of ons voedsel kwalitatief wel goed is voor onze gezondheid.
De biodiversiteit wordt door de huidige landbouw systematisch aangetast. Zo verdwijnen bijvoorbeeld de bijen, maar we weten dat die bijen cruciaal zijn voor onze voedselproductie.
De technologie op dode materie en de chemische technologie bevorderen (onder andere met medicijnen) de gezondheid van onze levensprocessen, maar het is nog de vraag of we daarmee de natuurlijke capaciteit (bijvoorbeeld de resistentie) van ons biosysteem aantasten.
We vernietigen natuurlijke bodemsystemen, ook in Fryslân, met als gevolg dat ook in Fryslân de weidevogels verdwijnen.
We moeten weer gebruik gaan maken van de natuurlijke bronnen, van het natuurlijke kapitaal van onze aarde.

Van kwantiteit naar kwaliteit & gezondheid
We moeten van kwantiteit naar kwaliteit, want een hoge voedingswaarde van ons voedsel is belangrijker dan een hoog productievolume. Dat geldt voor de voedingssector, maar ook voor de gezondheidszorg. Die twee zouden ook veel meer met elkaar moeten samenwerken. We moeten de mens niet (alleen) beter maken, maar immers (veel beter) eerst en bovenal gezond houden. We moeten dus anders denken. Artsen in opleiding studeren bijvoorbeeld nu 'medicijnen', maar zij zouden eigenlijk 'gezondheid' (gezonde voeding) moeten studeren.

Van schaalvergroting naar productdifferentiatie
De melkveehouderij verkeert momenteel in een moeilijke fase. De ongecontroleerde uitbreiding van de veestapel - ondanks alle waarschuwingen - door de afschaffing van het melkquotum is desastreus gebleken. Hier zie je duidelijk het ontbreken van leiderschap en coördinatie. Meer productdifferentiatie in de zuivelsector is nodig.
We moeten af van de klassieke, eenvormige grootschaligheid. Wij worden allen geroepen om daarin onze eigen, nieuwe rol te spelen, meer regionaal, als burger, als ondernemer (bioboer), als consument.

Herman Wijffels: 

 • We moeten de groei van de wereldbevolking tot stilstand brengen. Dat kunnen we onder andere doen door elk gezin een minimum inkomen te garanderen. En we moeten wereldwijd ook alle meisjes naar school sturen. Ziende op deze twee overwegingen van de Wereldbank zie je al dat mede daardoor de groei van de bevolking in de hoogontwikkelde landen tot stilstand is gekomen, of zelfs ook al afneemt. 
 • In de toekomst zal het steeds meer gaan om kwaliteit, en steeds minder om spullen verzamelen.
 • Ik ben tegen genetische manipulatie buiten de soort; dat is niet o.k. Ik ben wel voorstander van interventies (mapping) binnen de soort. Dat is wel o.k.

NBG benoemt twee nieuwe Leden van Verdienste

Donderdag 6 oktober 2016 
Een oorkonde voor beide Leden van Verdienste

Bijbelwerk doen we samen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is een grote vereniging met duizenden leden. donateurs en actieve vrijwilligers, en in het hoofdkantoor aan de Zijlweg te Haarlem en ver daarbuiten zijn dagelijks ook tientallen beroepskrachten aan het werk om het waarde(n)volle bijbelwerk van het NBG met succes vorm en inhoud te geven. Een belangrijke taak is weggelegd voor al die vrijwilligers overal in het land, die de hoofden, harten, voeten en handen zijn van alle activiteiten die van het NBG uitgaan. Beroepskrachten en vrijwilligers werken nauw samen om de doelstellingen met betrekking tot het nationale en het internationale bijbelwerk van het NBG te bereiken.

Uitzonderlijke bijdrage aan bijbelwerk
We zien met grote dankbaarheid de grote inzet die veel vrijwilligers plegen, en we spreken als bestuur, management en beroepskrachten ook regelmatig onze grote dank uit voor het vele en het goede werk dat de enthousiaste vrijwilligers in hun eigen werkgebied verrichten. Ook zien we dat ettelijke vrijwilligers een meer dan gemiddelde inspanning plegen en goede resultaten bereiken als het gaat om hun vrijwilligerswerk voor het NBG, en dat willen we bij tijd en wijle ook graag op bijzondere wijze laten blijken.
Daartoe kennen we in ons verenigingsverband van het NBG de zogenoemde 'Leden van Verdienste'. NBG-vrijwilligers kunnen Lid van Verdienste worden, als uit voordrachten van leden of van beroepskrachten blijkt dat zij naar de aard, naar de duur en/of naar de omstandigheden van hun uitzonderlijke bijdrage het predikaat 'Lid van Verdienste' zouden verdienen.
Een commissie van bestuur en management van het NBG beoordeelt deze voordrachten, en kan dan aan de Ledenraad van het NBG - het hoogste orgaan van onze vereniging - een voordracht doen voor benoeming tot Lid van Verdienste.

Leden van Verdienste 2016
Als blijk van grote waardering voor hun bijzondere inzet voor het Nederlands Bijbelgenootschap zijn in het afgelopen voorjaar Hans Bouma en Lenie de Vries door de Ledenraad benoemd tot Lid van Verdienste.
Hans Bouma is al meer dan 30 jaar als vrijwilliger verbonden aan het NBG. Hij vervulde de functies van werkgroepvoorzitter, was lid van het regiobestuur/regioteam en was vele jaren rayoncoach. Hij vertegenwoordigt het NBG bij predikanten en geeft lezingen en presentaties over de doelen en het werk van het NBG. In het bijzonder is hij actief geweest om de bijbelvertalingen van het NBG toe te lichten bij diverse kerkelijke instanties.
Lenie de Vries is al meer dan 40 jaar vrijwilliger voor het NBG. Zij vervulde ook diverse functies zoals voorzitter/secretaris van de werkgroep, was lid van het regioteam/regiobestuur en tevens rayoncoach. Altijd ziet zij kansen en mogelijkheden om de doelen van het werk van het NBG naar voren te brengen door het geven van informatie bij en organiseren van exposities in kerken en bibliotheken, maar ook door het persoonlijk benaderen van mensen.

Vrijwilligerswerk als waarde(n)vol geven & ontvangen
Vandaag is het dan zover dat beide vrijwilligers door een delegatie van het bestuur en het management van het NBG worden gedecoreerd als Lid van Verdienste. Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats in Slot Zeist.
Regiocoördinator Wilma van de Veen, die verantwoordelijk is voor het vrijwilligerswerk van het NBG in midden- en zuid-Nederland, spreekt beide vrijwilligers toe en deelt hen mee dat hun bijzondere verdienste door de Ledenraad van het NBG is beloond met het predikaat 'Lid van Verdienste'.
Als het bestuurslid dat het Vrijwilligerswerk van het NBG in portefeuille heeft, mag ik vervolgens aan deze twee nieuw-benoemde Leden van Verdienste namens het Nederlands Bijbelgenootschap de bijbehorende oorkonde uitreiken.
En aan het eind van de bijeenkomst overhandigt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf aan beiden een prachtige Bijbel als geschenk: de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in een mooie nieuwe omslag.
Uit de twee dankwoorden van beide Leden van Verdienste blijkt met hoeveel plezier zij hun vrijwilligerswerk jarenlang hebben uitgevoerd, en spreken zij ook uit hoe waarde(n)vol dit vrijwilligerswerk ook in hun eigen leven is geweest, en vast en zeker ook nog lang zal blijven.

dinsdag 11 oktober 2016

Open Dag bij Jansma Burdaard

Zaterdag 8 oktober 2016 
In de productiehal van Jansma BurdaardOpen huis in Burdaard

Jansma Burdaard is een mooi Fries bedrijf in het noord-Friese dorp Burdaard, gelegen aan de Dokkumer Ee, ook bekend als doorgangsplaats voor de Friese Elfstedentocht op de schaats.
Jansma Burdaard is in Fryslân bekend als leverancier van met name kunststof kozijnen & dakkapellen. Maar het is ook een adres waar je terecht kunt voor schuifpuien, deuren, gevelbekleding, zonwering en isolatie, kortom allround in met name kunststof producten in de bouw.

Voor en achter de schermen
Gisteren en vandaag houdt Jansma Burdaard twee open dagen, waarvoor rondom veel reclame is gemaakt, dus je mag ook verwachten dat er volop belangstelling zal zijn van de nieuwsgierige Fries.
We zijn al zo vaak door en langs Burdaard gereden, maar nooit is het ervan gekomen om de showroom van Jansma Burdaard eens te bezoeken.
De Open Dag van vandaag is dan ook een mooie gelegenheid om eens een kijkje in de showroom, en ook achter de schermen te nemen, dus Durkje en ik reizen vanmorgen af naar Burdaard.

Innovatief fabricageproces
In een goed gevulde showroom worden alle gasten welkom geheten, waar men in een gezellige entourage alvast kennis kan nemen van het assortiment van Jansma Burdaard.
Men wil ons hier graag van alles vertellen over hun kunststof producten, en om dat aanschouwelijk te doen, worden alle gasten uitgenodigd voor een rondleiding in kleine groepen door de bedrijfshallen, waar we met eigen ogen het innovatieve fabricageproces van kunststof kozijnen en dakkapellen kunnen bekijken, onder leiding van Minne Jansma.
In de showroom kun je dan ook nog de nieuwste snufjes ontdekken op het gebied van bijvoorbeeld zonwering (zoals ook tussen dubbele beglazing) en isolatie.

Glaskunst en bouwkunst
Bijzonder is aan het eind van de rondleiding een presentatie van het restaureren van glas-in-lood-ramen, die evenals gezandstraalde ramen kunnen worden gemonteerd in dubbele beglazing, zodat ze tegen alle invloeden van buitenaf worden beschermd door de ramen aan de voor- en achterzijde van de glaskunst. Mooie voorbeelden van hoe kunst en techniek heel goed samen gaan bij nieuwbouw en restauratiewerk.

Pelgrimeren als zingeving

Woensdag 5 oktober 2016 
Herman Holtmaat spreekt over zijn cultuurhistorische analyseOver Pelgrimeren gesproken

Pelgrimeren is van alle tijden, en van alle culturen. 
Pelgrimeren is eeuwenoud, en tegelijk ook weer heel eigentijds, modern.
Pelgrimeren is een vorm van zingeving, tegen de achtergrond van geloof, levensopvatting of van wereldbeschouwing.
In deze tijd, waarin de grote verhalen op losse schroeven zijn komen te staan, mag pelgrimeren zich weer verheugen in een grote belangstelling. 
Wat bezielt de hedendaagse pelgrim om op weg te gaan?
Is pelgrimeren een opgave, of een kunst? 
Of is pelgrimeren gewoon een bijzondere ervaring op ons levenspad?

Filosofisch-literair café De Witte Kerk
Dit zijn zomaar een aantal vragen, waarop we vanavond antwoorden kunnen krijgen.
Het filosofisch-literair café van De Witte Kerk van het Friese Hemrik organiseert daartoe vanavond een lezingavond, met Herman Holtmaat als spreker.
Zo'n 65 gasten zijn vanavond naar De Witte Kerk gekomen, waaronder een enkele pelgrim, enkele leden van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, en voor de rest allen overige belangstellenden zonder pelgrimservaringen, maar wel nieuwsgierig naar de diepere lagen van het pelgrimeren.
Herman Holtmaat is socioloog en kunsthistoricus, en ook actief lid van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, het pelgrimsgenootschap waarvan Durkje en ik lid zijn. Herman maakte in het jaar 2000 de voettocht, zijn pelgrimage naar Santiago de Compostela.

Van alle tijden en culturen
Herman Holtmaat begint in dit publiek eerst met het definiëren van een aantal begrippen die vanavond regelmatig zullen worden gebruikt.
Onder pelgrimeren bijvoorbeeld verstaat Herman onder andere dat men individueel of collectief om zingevingsredenen op weg gaat en onderweg is naar heilige plekken en/of heiligdommen, waarbij je kunt denken aan plekken in de natuur, of naar (graven van) heiligen.
Bij 'zingeving' als containerbegrip zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan motieven die te maken hebben met spiritualiteit, boetedoening, devotie, herbezinning, maar ook sport en cultuur kan als zodanig worden beschouwd.
Bekende pelgrimsoorden zijn bijvoorbeeld: Santiago de Compostela, Jeruzalem, Rome, Mekka, Canterbury, en ook Maastricht.
Maar de term pelgrimeren werd en wordt ook wel als breder begrip gezien, bijvoorbeeld bij een diplomatieke missie, de Kruistochten, of bij de reis van de Groninger Abt Emo, die om steun van de paus te verkrijgen, afreisde naar Rome.
En pelgrimeren is dan ook nog cultureel gebonden, want een Nederlander heeft bijvoorbeeld andere opvattingen over pelgrimeren dan een Spanjaard.

Zingeving en motieven
Uitgaande van spirituele, religieuze en/of andere zingevende motieven, mag je stellen dat pelgrimeren een doel en (beweeg)reden heeft. Het is iets van zin en betekenis.
Een pelgrim zoekt bijvoorbeeld naar bevestiging en erkenning van zichzelf. De wens om ooit eens aan te komen op de heilige plek illustreert dat. Zo liep de middeleeuwse pelgrim bijvoorbeeld naar het graf van een heilige, om daar(na) een aflaat te verkrijgen, of om daar(door) genezing te vinden. Deze vorm is dus nogal resultaat- en/of doelgericht.
Maar je kunt ook pelgrimeren om jezelf te bevragen, om jezelf her te bezinnen. Je wilt je daarmee bijvoorbeeld losmaken van je dagelijkse routines, vrijgemaakt van je dagelijkse dingen thuis en/of op je werk. Daartoe treedt de pelgrim buiten zijn of haar bestaande kaders, en zoekt de pelgrim tijdens zijn 'pelgrimarge' de marge van de maatschappij. Vanuit dat perspectief gezien is dan ook de weg en het onderweg zijn belangrijker dan het doel, dan de bestemming.
Tegelijk moeten we ons ook realiseren dat pelgrimsmotieven in tijd en ruimte voortdurend aan verandering onderhevig zijn, ze zijn voortdurend in de beweging.
In onze huidige tijd zie je ook dat mensen als pelgrim op weg gaan met een eigen missie, bijvoorbeeld voor een goed doel, zoals 'bewegen voor overleven', om een morele en vaak ook een financiële bijdrage te leveren aan de strijd tegen bijvoorbeeld borstkanker, of ALS.
De Nederlandse hoogleraar Paul Post onderscheidt pelgrims op weg naar de zogenoemde 'sacrale velden', waaronder hij verstaat: religieus, healing, herdenking, kunst/cultuur, leisure (als vorm van vrijetijdsbesteding voor 'spelgrims').
Pelgrimeren gezien als 'levensweg' verwijst naar de keuzes die je in je leven maakt.
De paradox van zoiets bijzonders als 'pelgrimeren' is dat als je het veel doet, of als het door velen wordt gedaan, het dan zo gewoon wordt. Maar dat is natuurlijk bij heel veel andere bijzondere zaken ook het geval.

Sporen in het landschap
Pelgrimeren trekt sporen door het landschap, laat haar sporen achter in de natuur, gaat langs objecten van kunst en cultuur, alsmaar op weg naar een heiligdom zoals een graf (van bijvoorbeeld de heilige Jacobus (Spaans: Sant-iago)).
De pelgrim wordt gedreven door en aangetrokken door de mare, de mythe van beroemde cultplaatsen, bijvoorbeeld plaatsen waar relieken worden bewaard, zoals bijvoorbeeld in het Franse Conques, een belangrijke doorgangsplaats voor pelgrims.
Maar de pelgrim gaat ook voort over de eeuwenoude, bijvoorbeeld Romeinse en middeleeuwse stenen boogbruggen, die al eeuwenlang zorgen voor de veilige oeververbindingen over rivieren en andere waterstromen.
Bij de bouw van de nu al weer eeuwenoude Spaanse kerken kun je qua architectuur zien dat er met hun omgang in het koor van de kerk rekening is gehouden met grote aantallen pelgrims die deze kerken langs de pelgrimsroutes bezochten en doorliepen.
En in die kerken vind je dan de schilderijen en beelden die hier en daar ook verwijzen naar de heilige Jacobus, Sint Jacob met insignes (bijvoorbeeld de Jacobsschelp) als pelgrim, met een Bijbel als apostel, en ook als Morendoder (Santiago Matamoros) met zwaard en te paard.
Door al dat vroomheid in hout en steen, door al die bijzondere sporen in het landschap, is het dan ook niet zo verwonderlijk dat de Europese Gemeenschap de weg van Sint Jacob, de Camino, heeft uitgeroepen tot Europees Erfgoed.

Vraag antwoord
Na de pauze wordt deze avond op interactieve wijze voortgezet. Vanuit de zaal worden veel vragen gesteld over allerlei zaken van het pelgrimeren vroeger en nu.
Welke relatie bestaat er momenteel bijvoorbeeld tussen de pelgrim en internet.
Zou de pelgrim bijvoorbeeld het gebruik van de smartphone en/of van de tablet moeten worden 'verboden'?
Hoe bereik je als pelgrim de diepere laag in jezelf, en wanneer mag je spreken over je pelgrimage als 'rite de passage'.
Herman Holtmaat wordt vanuit de zaal ook uitgenodigd om met een aantal persoonlijke bespiegelingen te komen omtrent zijn eigen pelgrimstocht van zestien jaar geleden.
En hoe zien pelgrims terug op hun pelgrimage; zijn er bijvoorbeeld ook pelgrims die achteraf teleurgesteld zijn? En ja, er zijn ook voorbeelden (genoemd) van mensen die onderweg afhaken, om allerlei redenen.
Enkele gasten vanavond die de ervaring als pelgrim niet hebben, zijn ook benieuwd of je het beste alleen op pelgrimstocht kunt gaan, of is het beter om samen (met bijvoorbeeld je partner/echtgeno(o)t(e)) te gaan. In de praktijk blijkt dat heel persoonlijk te zijn, want de een loopt graag met een vaste wandelpartner, terwijl de ander grote voorkeur heeft voor het alleen lopen, alhoewel daar dan wel bij moet worden aangetekend dat het steeds moeilijker wordt om alleen in je eentje te lopen, naarmate de camino Santiago de Compostela nadert, immers, hoe dichter je bij dit bedevaartsoord komt, hoe drukker het op de camino is.

zondag 9 oktober 2016

Arbeidsmarktinformatie in relatie tot aanvragen Macrodoelmatigheid

Dinsdag 4 oktober 2016 
Presentatie over het AIS door Didier Fouarge van het ROA Probleemstelling
Bij de beoordeling van aanvragen omtrent macrodoelmatigheid van opleidingen in het Hoger Onderwijs is gebleken dat het aantonen van de arbeidsmarktbehoefte een lastig onderdeel is. Veel hoger onderwijsinstellingen geven aan problemen te ondervinden bij het verzamelen van kwantitatieve arbeidsmarktinformatie die het belang van hun voorgenomen opleiding ondersteunt. Bestaande publicaties zijn vaak te grofmazig, maken geen onderscheid naar opleidingsniveau's, en/of zijn gebaseerd op verouderde data.
De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) - bij wie de doelmatigheidsaanvragen ter advisering aan minister Bussemaker worden ingediend - wil graag een bijdrage leveren aan het verminderen van de administratieve lasten bij het aanvragen door de hoger onderwijsinstellingen. Het beschikbaar stellen van goede arbeidsmarktinformatie is daar een onderdeel van.
De CDHO heeft dan ook in dat kader de afgelopen maanden met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) gesproken over de mogelijkheid van het door het ROA beschikbaar stellen van arbeidsmarktinformatie op een lager aggregatieniveau dan de meer algemene publicatie ‘De arbeidsmarkt naar Opleiding en Beroep tot 2020’. Hierdoor kunnen zowel de hoger onderwijsinstellingen als de CDHO beschikken over meer verfijnde arbeidsmarktinformatie. Dat komt de kwaliteit van aanvragen ten goede en vermindert de lastendruk bij de betreffende instellingen.

Naar een oplossing
Deze gesprekken tussen de CDHO en het ROA hebben inmiddels geleid tot de afspraak dat ROA’s databank - het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS) -  via een weblink op de CDHO-website gratis beschikbaar wordt gesteld aan alle bekostigde hogescholen en universiteiten middels een gebruikersnaam en een wachtwoord.
De CDHO nodigde ons uit voor een bijeenkomst met als thema: 'Arbeidsmarktinformatie in relatie tot aanvragen macrodoelmatigheid'. Vandaag zijn we derhalve met een delegatie van vier collega's van Stenden Hogeschool aanwezig bij de presentatie van het AIS, die plaatsvindt in 'In De Ruimte', in  een kelder, ondergronds aan de Utrechtse Oudegracht.
Aan het begin van de middag worden alle aanwezigen welkom geheten door Dirk Post, de coördinator van de CDHO. Post geeft aan dat de CDHO het belangrijk vindt dat arbeidsmarktinformatie zoals indicatoren en prognoses op een lager aggregatienivo via haar site wordt aangeboden. Sectorale informatie bleek bijvoorbeeld nogal eens een vertekend beeld te geven, waar bijvoorbeeld informatie op subsectornivo daarentegen een beter beeld geeft van de arbeidsmarktsituatie die van toepassing is op het werkveld waarvoor een beoogde nieuwe opleiding wil gaan opleiden.
Morgen wordt deze AIS-tool online gezet, en om nu het gebruik daarvan vanaf het begin goed van start te laten gaan, is het ROA uitgenodigd om hier vanmiddag voor alle belanghebbenden een presentatie te verzorgen over haar AIS.

De arbeidsmarkt in beweging
Deze presentatie over het ArbeidsmarktInformatieSysteeem wordt verzorgd door Didier Fouarge, projectleider en managementteamlid van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Hij gaat vandaag vooral in op het onderwerp 'Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt'.
Fouarge begint over de dynamiek van de voortdurend in beweging zijnde arbeidsmarkt. Zo zit bijvoorbeeld de gevoeligheid van de jeugdwerkloosheid vooral aan de kant van de lager opgeleide jongeren. En door de toegenomen arbeidsparticipatie van ouderen (wegens het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd) is de vervangingsvraag van arbeid geringer geworden, zulks ten nadele van de jongeren.
Zowel aan de aanbodzijde (werkveld) als aan beroepskant zien we dat er in de afgelopen 20 jaar een upgrading heeft plaatsgevonden van gewenst en beschikbaar opleidingsnivo. We zien een groei in de soorten beroepen waarvoor een steeds hoger probleemoplossend vermogen van de werknemer wordt gevraagd. De kwaliteit van de beroepsbeoefenaar wordt steeds belangrijker in de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktprognose
Arbeidsmarktprognoses zijn belangrijk voor onder andere studenten, werkgevers, baanzoekers, opleiders en beleidsmakers. Het ROA werkt elk tweede jaar gedetailleerd aan deze prognoses, daarbij steeds zes jaar vooruit kijkend, De prognoses zijn gericht op de hele arbeidsmarkt, inclusief de interacties tussen haar deelmarkten. Tweejaarlijks zes jaar vooruit kijken volstaat om een verantwoord evenwicht te hebben tussen relevantie en betrouwbaarheid van de uitkomsten van dit onderzoek. Deze prognoses vergroten de transparantie van de arbeidsmarkt en hebben een signaalfunctie voor onverwachte fricties in de arbeidsmarkt.
Een goede inschatting is van belang, want herstelscholingen in een niet-verwacht reagerende arbeidsmarkt zijn duurder dan de initiële scholing van bijvoorbeeld de jongeren.

Methodiek
ROA-ramingen gaan over de verwachte vraag (door uitbreiding, vervanging, substitutie van arbeid) en het verwachte aanbod per opleiding en beroep. Ze zijn gericht op werkenden en op de zich doorontwikkelende econometrische modellen, met input van bijvoorbeeld tijdreeksen (middels enquêtes onder beroepsbevolking), ramingen (van bv. CBS en CPB) en periodieke evaluaties.
De ROA poogt met haar arbeidsmarktprognoses een positieve bijdrage te leveren aan het zoeken en vinden van de juiste balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de komende zes jaren.
Het blijft een uitdaging om iets te voorspellen omtrent nieuwe vraag in bestaande beroepen. Het is de vraag immers of je wel iets kunt zeggen over nog niet bestaande opleidingen en beroepen. Eén ding is zeker: als het echt iets geheel nieuws is, kan ook het ROA er nu nog niets over zeggen. In dat geval zul je als hoger onderwijsinstelling ten behoeve van een doelmatigheidsaanvraag dan toch maar een weg moeten zoeken en vinden, die aansluit bij wat we wèl weten over al wel bestaande beroepen.
Iets anders is dat de huidige ROA-voorspellingen lopen tot aan 2020, terwijl hoger onderwijsinstellingen nu al bezig zijn met het opstarten van nieuwe opleidingen, die op zijn vroegst afgestudeerden zullen gaan leveren in de jaren 2021 en 2022. Dan is er maar één oplossing: kijk niet verder dan de cijfers die gelden voor 2020, want iets anders en meer is er immers niet.
Als intermezzo kijken we naar een animatiefilmpje van het ROA.

ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS)
In het tweede deel van de presentatie van Didier Fouarge kijken we naar enkele illustraties uit het AIS, onder andere op het gebied van arbeidsperspectieven naar opleidingsnivo en verwachte arbeidsmarktkansen.
Het AIS heeft een grote kring van gebruikers. De ROA werkt hiertoe met een dataportal, die is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De ROA werkt niet met zogenoemde Croho-nummers van afzonderlijke opleidingen, maar met opleidingentypen, bestaande uit geclusterde opleidingenverzamelingen.
Mijn feedback aan Didier Fouarge dat ik het niet wenselijk acht dat het ROA in het AIS zowel de WO-Bachelor als de HBO-Bachelor onder de noemer van 'HBO' laat vallen, en zowel de WO-Master als de HBO-Master onder de noemer van 'WO' laat vallen, en dat het wellicht valt te overwegen om de eerste twee onder de noemer 'Bachelor' en de laatste twee onder de noemer 'Master' te laten vallen, vindt bij Didier Fouarge gehoor, in die zin dat het ROA hier nog eens goed naar moet kijken, want de door het ROA tot op heden gehanteerde indeling naar HBO en WO spoort inderdaad niet met de huidige Bachelor-Master-structuur van het Nederlandse Hoger Onderwijs, dus daar zal nog een oplossing voor moeten worden gevonden. We wachten nu af met welke indelingsoplossing het ROA in dezen op termijn zal komen voor HBO-Bachelor, WO-Bachelor, HBO-Master en WO-Master.
Vervolgens krijgen we een demo in het werken met het AIS te zien voor wat betreft bijvoorbeeld 'uitwijkmogelijkheden' naar redelijk vergelijkbare beroepen, en voor wat betreft 'conjunctuurgevoeligheid'.
Fouarge geeft aan dat in het geval je met het AIS niet goed uit komt op het perspectief van een bepaalde opleiding, je nog wel eens zou kunnen kijken hoe het perspectief wel aantoonbaar is voor wat betreft de beroepen waarvoor die opleiding opleidt. Dan kom je er wellicht wel redelijk goed uit.

Conclusies
Aan het eind van de middag is het tijd om enkele conclusies te trekken.
Duidelijk is het in elk geval dat enquêtes onder afgestudeerden van opleidingen bijzonder nuttig zijn.
We moeten ons echter wel realiseren dat enquêtes geen doorkijkje bieden naar de toekomst.
Prognoses daarentegen geven wel een doorkijkje naar de toekomst.
Het AIS van het ROA is een rijke bron aan informatie over de huidige arbeidsmarktsituatie, en over de verwachte ontwikkelingen in de vraag en het aanbod op die arbeidsmarkt van de komende jaren.
Over de vraagstelling of dit AIS van het ROA daadwerkelijk leidt tot een betere allocatie van aanbod van afgestudeerden naar de vraag op de arbeidsmarkt, is nog betrekkelijk weinig bekend. Er is dan ook bij de ROA nog wel behoefte aan een experiment rondom het vraagstuk hoe de informatie uit het AIS het onderwijs en de arbeidsmarkt helpt. Het zij de ROA dan ook gegund dat zij de middelen verkrijgen om daar nog nader onderzoek naar te doen. Dat is hen vooral ook gegund omdat zij nu op verzoek van de CDHO via de website van de CDHO haar gehele databank vanaf morgen voor de bekostigde instellingen in het Hoger Onderwijs beschikbaar stellen. Dat is een belangrijke stap voorwaarts, die mijns inziens aller waardering verdient.

maandag 3 oktober 2016

Afscheidsexpositie van Robin Stemerding @ Stenden

Maandag 3 oktober 2016 
Drie werken van Robin Stemerding in het Ontmoetingscentrum

Verbinding tussen kunst en supervisie
Momenteel hangt er in de gangen rond de grote zaal van het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool te Leeuwarden een serie schilderijen en foto's van Robin Stemerding, ter gelegenheid van zijn afscheid als supervisor van onze HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie (CT).
Deze creatief therapeut, kunstschilder en fotograaf is in de jaren 2010 tot en met 2016 als supervisor verbonden geweest aan de opleiding CT.

Bij deze tentoonstelling in de wandelgang hangt de volgende toelichting:

Voor Robin is zijn supervisorschap nauw verbonden met zijn kunstenaarschap.
Zowel in zijn werk met mensen als in zijn beeldend werk neemt hij de toestand van het 'niet weten' als uitgangspunt.
In zijn schilderijen en foto's kun je de ongewisheid zien waarin hij samen met zijn supervisanten afdaalt, om van daaruit tot leren en tot groei te komen.
Het feit dat die toestand niet voor iedereen gelijk is, en dat Robins supervisiepraktijk zich uitstrekt van studenten tot tbs-ers leidt tot een beeldend onderzoek, waarin de idee van 'het ongewisse' vanuit meerdere contexten vol aandacht wordt benaderd.
Het leuke is dat je in de subtiele ontwikkeling in vormgeving ook de ontwikkeling van Robin als supervisor kunt herkennen.
Het werk gaat daarmee in toenemende mate ook over de positie die je inneemt ten aanzien van je cliënt. het materiaal en van het onbekende.

zondag 2 oktober 2016

Friese Kerkendag 2016 over Bruggen in Harlingen

Zondag 2 oktober 2016 
Het orgel van de Grote Kerk van HarlingenBruggen overbruggen .....
Eénmaal in de vier jaar organiseert de Raad van Kerken in Fryslân de oecumenische Friese Kerkendag. De eerste vond plaats tijdens Simmer 2000, en vandaag is het al weer de vijfde editie van de Friese Kerkendag, die wordt gehouden in Harlingen, en mede wordt georganiseerd door de Harlinger Werkgemeenschap van Kerken.
Het thema van deze Friese Kerkendag 2016 is 'Bruggen', onder andere verwijzend naar de 66 bruggen die deze historische zeehavenstad rijk is. Een mooi thema, want de verbindingen door bruggen maken het leven van alledag een stuk gemakkelijker. Maar het zou geen kerkendag zijn als niet ook de verbinding van deze Harlinger kunstwerken wordt gelegd met de rijke wereld van kerk en geloof. Ook in kerk en religie hebben we figuurlijk bruggen nodig om verbindingen te leggen tussen individuen, tussen geloofsgemeenschappen, tussen kerken, tussen samenlevingen en tussen religies.
En laten we dan maar dicht bij huis beginnen, in Fryslân, in Harlingen, en in onze hoofden en harten,
Daarom ook zijn Durkje en ik vanmiddag de hele middag deelnemer van deze Friese Kerkendag, waar we tussen die honderden andere bezoekers vele bekenden ontmoeten, waaronder collega's van Stenden Hogeschool, mede-inwoners van ons dorp Stiens, Nijkleastelingen, predikanten, bestuurders, een oud-schoolmeester, koorleden, artiesten, jong en oud, en vertegenwoordigers van vele Friese kerkgenootschappen, dus volop oecumene.

Tsjerken en Brêgen
De Grote Kerk van Harlingen zit behoorlijk vol als om 13.00 uur de oecumenische vering start, die de officiële opening is van deze Friese Kerkendag.
Na inleidend orgelspel van organist Eeuwe Zijlstra volgt samenzang van het intochtslied:
"Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan."
Na woorden van welkom, gebed en vredesgroet van de secretaris van de Raad van Kerken in Fryslân - ds. Ulbe Tjallingii - zingen we de Friestalige versie van het Bruggenlied, met de tekst van Eppie Dam:
"Brêgen binne iepen earmen, ...
Brêgen binne gouden kânsen, ...
Brêgen binne dreamde paden, ...
Brêgen binne eltse kear wer oare kant dy't mooglik wurdt."
Daarna leest Roseanne Bouma voor ons het gedicht 'Bruggen', dat ons er op wijst dat we met bruggen anderen kunnen bereiken, dat we bruggen bouwend bouwen aan vertrouwen, en dat dit de vrede dichterbij brengt.
Piter Wilkens
Nadat Piter Wilkens een lied heeft gezongen uit zijn theatervoorstelling 'Libbene stiennen' heet de Harlinger burgemeester Roel Sluiter alle gasten hier in de kerk van harte welkom. Sluiter wijst ons op het belang van bruggen, ook in Harlingen, want "Als alle bruggen weg zijn, functioneert er hier niks meer".
Piter Wilkens zingt aansluitend een lied over de geschiedenis van Fryslân en van onze kerken. Wilkens: "Yn Fryslân sjogge jo oeral tsjerken. Ja, wy treffe it mar!". En dan zingt hij vervolgens "oeral om dy hinne sjochst in tsjerketoer".
En dan moeten we ons realiseren - zegt ds. Cees Glashouwer - dat Piter Wilkens hier op de plek staat waar al in het jaar 777 ons eerste Harlinger kerkje is gebouwd.

Bewegen om te ontmoeten
De cantorij zingt onder leiding van Trudy Baard 'Glorify the Kings of kings'.
Daarna legt voorganger Cees Glashouwer uit dat bruggen zorgen voor ontmoeting, wat je behoedt voor het gevoel dat je eigen kerk het doel is. Ontmoetingen zoals die van vandaag zijn bemoedigend, omdat deze ontmoetingen ervoor zorgen dat er nieuw elan komt over de mensen.
We zingen aansluitend verwijzend naar het thema Bruggen onder andere:
"En de Geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijs de Heer, de weg is open,
naar de Vader, naar elkaar."
Voordat doedelzakspeler Henk Nijzing ons tijdens het naar buiten gaan, met zijn muziek voorgaat, meldt ds. Glashouwer nog dat we om elkaar te ontmoeten in beweging moeten komen, en er ook enige moeite voor moeten doen.

Hinne Wagenaar
Spiritualiteit in het weiland
We wandelen voor een volgende ontmoeting naar buiten, en gaan naar de Michaëlkerk aan de Harlinger Zuiderhaven. Uit de elf keuzeprogramma's kiezen wij namelijk de workshop van Hinne Wagenaar en Leo Fijen, over 'Spiritualiteit in het Weiland & Spiritualiteit op het Eiland', die zij verzorgen in de Michaëlkerk.
Hinne Wagenaar - pionierspredikant van Nijkleaster in Jorwert - spreekt over de spiritualiteit van de weide, of op z'n Fries: 'fan de greide'. 
Hinne Wagenaar:

 • Door naar buiten te gaan, kijk je bij jezelf naar binnen.
 • Daar buiten in het weiland ervaar je de natuur, die je lichamelijk en geestelijk heelt.
 • Buiten in de (vaak harde) wind voel je dat Gods Geest werkzaam is.
 • De dreigende luchten boven de weilanden doen je denken aan wat je hebt meegemaakt, of aan waar je nog midden in zit.
 • In de graslanden rond Jorwert zijn geen rechte lijnen, zo is het ook in het leven.
 • De vervallen boerderijen in de velden wijzen je erop dat alles, en ook iedereen, zorg nodig heeft.
 • Zorg voor de ziel, dat is één van de thema's van Nijkleaster in Jorwert.
 • Bij Nijkleaster ervaar je dat je tijd moet maken voor jezelf, voor je geliefde, en voor je relatie met God. Nijkleaster in Jorwert creëert ruimte om contact te maken met God.

Daarna slaat Hinne Wagenaar het bruggetje van zijn presentatie naar die van Leo Feijen, als we samen het lied zingen over weiland (de greiden) en eiland (waad en strân):
"De frede fan de greiden wês oer dy,
de frede fan mar en lân;
de frede fan 'e loften wês oer dy, 
de frede van waad en strân,
Djippe frede mei komme oer dy,
Mei Gods frede no groeie yn dy".

Leo Fijen 
Spiritualiteit op het eiland
Ook Leo Fijen spreekt evenals Hinne Wagenaar in metaforen, om de spiritualiteit van het eiland in beelden duidelijk te maken.
Leo Fijen:

 • In de stilte van het eiland bouw ik een eigen huisje in mezelf, met daarin een vloer van stilte, en dan begin ik daar elke dag in stilte.
 • Onder de douche in dat huisje voel ik mij elke dag opnieuw gedoopt.
 • Je kunt alleen een thuis geven aan een ander als je thuis bent in jezelf.
 • Het huisje op het eiland is een huisje in mijn hart.
 • De hal van dat huisje staat symbool voor het wachten. Soms moet je eerst (heel lang en met aandacht) wachten om een ander beeld van je eigen leven te krijgen.
 • We leven (met het etensbord op schoot) steeds meer zonder tafels in ons huis. Aan tafel schik je in, maak je ruimte voor de ander, aan tafel hoor je veel van en over elkaar.
 • De ramen van ons huisje staan te vaak open in ons leven.
 • Als we alle tijd op laten gaan aan bijvoorbeeld email en aan onze smart phone, waar is dan nog de tijd voor de ander, en de tijd voor de Ander (God)?
 • De Schepping is de leegte in ons bestaan, en in ons hart kan die leegte open gaan.
 • Als ik mijn hoofd niet stoot, leer ik niks.
 • Wij moeten weer leren buigen, om weer bij de bron van ons leven te komen.\
 • Je moet ook leren ontdekken dat je niets bent zonder de ander en zonder de Ander.
 • In je huisje zul je je eigen schaduw ontdekken.
 • Houden we het wel uit met onze eigen eenzaamheid?
 • In de kelder van je bestaan ontdek je dat je er mag zijn.
 • Zo'n huisje in je hart wens ik je toe. Dan kun je opa of oma zijn, dan kun je vrijwilliger zijn, en dan en zo kun je laten zien dat je leeft en gelooft.

Als ik Hinne Wagenaar vraag wat het 'weiland' aan het 'eiland' mee kan geven, zegt Hinne Wagenaar:
"In het weiland kun je altijd nog op weg naar een bestemming waar je nog niet bent geweest".

Als ik Leo Fijen vraag wat het 'eiland' aan het 'weiland' mee kan geven, zegt Leo Fijen:
"Het eilandgevoel kun je zo kwijtraken, maar dan kun je altijd nog terug naar het eilandhuisje in je hart. Dat is een voorwaarde om in je leven actief te zijn. Je moet gevoed worden, steeds weer terug naar je bron".

Workshop zingen van Taizé en Iona
Zing mee met Iona en Taizé
Daarna wandelen we weer terug naar de Grote Kerk, want daar willen we als keuze uit de zestien volgende parallelsessies de zang-workshop van Jannie Brandsma bijwonen, die ons mee gaat nemen in het zingen van liederen uit de geloofsgemeenschappen van Taizé en van Iona.
Enkele tientallen alten, sopranen, bassen en tenoren zijn naar deze workshop gekomen, waar we in elk geval twee liederen vierstemmig instuderen, die we later vanmiddag tijdens de slotviering ten gehore zullen brengen.
We zingen:
Bless the Lord / Loovje God, het Taizé-lied in de Friese vertaling van ds. Gerrit Groeneveld.
Take, O Take Me as I Am / Nim my, nim my sa't ik bin, het Iona-lied in de Friese vertaling van Atze Bosch.
Behüte mich, Gott / Behoedzje my, God, het Taizé-lied in de Friese vertaling van Auke Steenstra.
We leren snel, het klinkt goed, en prachtig klinkt het ook als Jannie Brandsma met haar tegenstem de bovenliggende coupletten over ons 'Bless the Lord' heen zingt.

Kerk 2025
Nog eens weer wandelen we terug naar de Michaëlkerk, want de volgende sessie die we uit een selectie van dertien workshops bijwonen, is de presentatie van Karin van den Broeke, de preses van de Generale Synode van de PKN, die in haar referaat in gaat op het onderzoek Kerk 2025, over nieuwe beleidsvoornemens van de Protestantse Kerk in Nederland.
Karin van den Broeke

Karin van den Broeke:

 • We schamen ons eigenlijk wel een beetje over dat we sinds het ontstaan van de PKN in 2004 zoveel met ons zelf bezig zijn geweest.
 • De 1e PKN-Visienota ging dan ook over Jongerenwerk en over Missionair Werk, onder andere over de zogenoemde Pioniersplekken, waarvan Nijkleaster in Jorwert er één is.
 • Onze 2e Visienota heeft oog voor het feit dat wel eens wat somber naar de Kerk wordt gekeken, dat mag wel wat meer ontspannen, immers, we kennen de vreugdevolle inhoud van het evangelie.
 • Kerk ben je in de samenleving, de Kerk is ook een politiek lichaam, immers een oefenplaats voor de samenleving.
 • Waar gaat het eigenlijk om in ons kerk-zijn. Daar mogen we het wel weer wat meer over hebben. Daar moeten we met elkaar over in gesprek gaan. Wat raakt ons daarin bijvoorbeeld?
 • Veel lijkt maakbaar, maar dat is het niet, vanwege onze beperkingen   
 • De Kerk is de plek waar je ervaart dat we allemaal gelijk zijn.
 • De Kerk is de plek waar we omzien naar elkaar, en naar de wereld om ons heen.
 • In het kader van Kerk 2025 moeten we de Kerk nog eens goed tegen het licht houden.
 • We gaan in PKN-verband naar een indeling in vier regio's, om elkaar te versterken, om elkaar daar te ontmoeten. 

Daarna vraagt Karin van den Broeke ons of we in kleine groepen zo'n zeven minuten met elkaar willen praten over wat wij als het wezenlijke van het kerk-zijn zien.
We zien de Kerk als een ontmoetingsplek van mensen, waar je hoort wat je elders in de samenleving niet hoort, waar we nadenken over hoe we als kerk het verschil kunnen maken, en waar we ons realiseren dat de kerk pas begint als de kerk uitgaat.
Na een plenaire terugkoppeling zijn we het er wel over eens dat we geen van allen de toekomst van de Kerk kennen, en dat die toekomst ook niet alleen in onze handen ligt.
We gaan voor een zorgzame Kerk. We zijn hier vandaag omdat we allen één zijn, ondanks de onderlinge verdeeldheid. Je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn, erken in elk geval elkaars verschillen, en dat we wel allen één zijn.

De Kerk is wel degelijk belangrijk
Nog eenmaal wandelen we weer terug naar de (bijna volle) Grote Kerk van Harlingen, om daar om 17.00 uur de oecumenische slotviering van deze Friese Kerkendag 2016 bij te wonen.
Na de intredeprocessie met het binnen brengen van het kruis, de kaarsen, de vlaggen en de vaandels zingen we als intochtslied 'Bless the Lord', waarbij voor ons als workshop-koor een rol is weggelegd onder leiding van en met tegenstem van Jannie Brandsma.
Dominee Margarithe Veen, de voorzitster van de Raad van Kerken in Fryslân, spreekt dan het vertrouwen uit in de aanwezigheid van God, wat we zingend beantwoorden met:
"Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt Zijn eer,
de toekomst is Zijn rijk."
Daarop volgt een indrukwekkende geloofsgetuigenis van Stefan Mocian, die vertelt over hoe zijn levensbedreigende ziekte, zijn behandeling en zijn herstel zijn visie op het belang van de Kerk veranderde. In zijn nadenken over leven, dood en geloof merkte hij door zijn hele ziekteproces heen dat de kerk wel degelijk belangrijk is voor zijn leven.

Bruggen zijn gedroomde paden
We zingen aansluitend het Iona-lied 'Take, O Take Me as I Am', en daarna volgt de schriftlezing uit de brief aan de Romeinen 12: 4 en 5.
Daarna volgt bijpassend een kort meditatief moment, afgewisseld met samenzang ("In Christus is noch west noch oost"), waarin zes Harlinger voorgangers ieder in één minuut hun visie geven op de gelezen bijbeltekst, over bruggen bouwen en over oecumene.

 • Bertus Nijendijk: "Alle Bijbelverhalen vormen een brug naar God".
 • Herbert Meerveld: "Voor Satan is dit een verdrietige dag, want vandaag zijn er bruggen gebouwd tussen mensen & God, in de eenheid van de Kerk."
 • Marco Conijn: "Ik zie ons allen als gelovigen, als elkaars broer en zus, we behoren tot één familie, we zijn allen één in Christus."
 • Willem Leijenaar: "Jezus heeft door zijn lijden, sterven en opstanding een brug gebouwd tussen de mensen en God. Jezus is dus onze Bruggenbouwer."
 • Roelof Wolfs: "Bruggen mogen dan de plaats zijn voor wie geen dak boven zijn/haar hoofd heeft. Samen als kerkgenootschappen moeten we naar die onfortuinlijken toe, om hen onder die brug weg te halen, en te brengen naar en in het goede leven."
 • Wiske Beuker: "Een brug spoelt niet weg als zij maar op een stevig fundament ligt. Wij zijn hier ruimzinnig verbonden. ook in de oecumene; laten we samen bouwen aan dergelijke bruggen van hoop, samen bouwen aan Gods toekomst."

Ter afsluiting zingen we nogmaals het Bruggenlied, maar nu in het Nederlands:
"Bruggen zijn gedroomde paden, 
waar de hoop 't geheim van kent."

Zie Gods liefde dan door alles heen
De kinderen brengen ons de Regenboog
Ook de kinderen doen mee aan deze slotviering. Een groep kinderen speelt vanmiddag het verhaal van de regenboog vóórin de kerk. Niet die ene, jouw eigen kleur, is de belangrijkste. Voor de regenboog, als teken van hoop, hebben we jullie allemaal nodig, ieder met zijn of haar eigen kleur.
Vervolgens zingt het koor Scola Liturgica het lied 'O nata lux'.
Daarna volgt de voorbede, met een aanhef van pastoor Marco Conijn.
Scola Liturgica zingt daarop het 'Onze Vader'.
Dan klinkt boven ons vanuit het orgel een onheilspellend aanzwellende stormwind, die als het ware op zee tekeer gaat, als voorspel op het slotlied: Als op 's levens zee de stormwind om u loeit, .... Tel uw zegeningen, tel en noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Dominee Cees Glashouwer sluit af met enkele mededelingen en tenslotte zendt domina Margarithe Veen ons heen met haar Zegenbede.
En dan nog is de Kerkendag niet voorbij, want - begonnen met kerkdiensten en met een processie door Harlingen - wordt deze Friese Kerkendag nog in de avond voortgezet door Harlinger restaurants die vanavond bijbelse gerechten serveren, en om 19.00 uur is er nog een Praise-dienst en een Afterparty.

En de mensen ....
zij gaan voort over de Harlinger bruggen, 
onderweg elkaar ontmoetend en groetend.

En de Wind .....
die waait over de Harlinger grachten 
en door de straten van de stad.