zondag 10 december 2017

Mooi is - dat - God je nooit loslaat

Zondag 10 december 2017 - 2e Zondag van Advent
De tweede Adventskaars brandt nu ook in De Hege Stiuns
2 Adventskaarsen branden
De ochtendkerkdienst van deze 2e Zondag van Advent in De Hege Stins van Stiens onder leiding van dominee Jaap Overeem wordt opgeluisterd door de vocale klanken van onze eigen VituStins Cantorij.
Voorafgaand aan deze dienst, waarin ook Martin Jansen Klomp wordt bevestigd tot ouderling-kerkenraadsvoorzitter, repeteert de gemeente samen met de cantorij één van de liederen die later in deze dienst als refrein en in canon zal worden gezongen.

Stoet van mensen
Na de eerste voorgelezen schriftlezing gevolgd door een muzikaal intermezzo volgt namelijk de tweede schriftlezing, maar dan gezongen door onze cantorij.
De VituStins Cantorij zingt 'Stoet van mensen'
En daarmee hebben de cantorij en haar dirigent Olchert Clevering het zichzelf en elkaar niet gemakkelijk gemaakt, want dit is een alleszins moeilijk stuk om te zingen. Enkele keren wordt een inleidende tekst gezongen, die dan wordt gevolgd door een in het begin zacht gezongen opsomming van het geslachtsregister van Jezus, zoon van Jozef en Maria. De stemmen zwellen aan naarmate de namen van recenter datum zijn, en de gemeente zingt enkele malen het refrein als antwoord, en aan het slot van dit prachtige zangstuk sluit de gemeente dit mooi gebrachte lied met het refrein in canon. De cantorij oogst lof met dit bijzondere lied.

De kinderen van de Kindernevendienst brengen ons de engelen in de kerk
Die eerste keer
In de verkondiging staat het fenomeen 'De eerste keer' centraal: de eerste zoen, de eerste vrijage, de eerste zwangerschap en het eerste kind.
Maria ontvangt van de engel van God de boodschap dat ze zwanger zal raken en haar eerste Kind mag verwachten. Advent is dan ook niet voor niets de tijd van Verwachting & Hoop.
Wat je van het leven mag verwachten, ook bij die eerste keer, en wat je hoopt dat er ooit zal gebeuren, en hoe onzeker en hoe bang je ook kunt zijn voor wat je in je toekomst te wachten staat, en ook al wekt het onzekerheid, angst, woede of verdriet, vergeet dan niet, God vergeet je niet. In Maria mogen wij weten dat God ons nooit loslaat.

God, zij met ons
Maar hoe onzeker is de toekomst, en hoe schraal zijn de hoop en de troost, als we er voorafgaand aan het slotgebed van deze kerkdienst door onze voorganger weer bij worden bepaald dat onze Stenden-student Remon Bruinsma uit het Friese De Westreen nog steeds spoorloos is, na een avondje stappen afgelopen donderdag in de Leeuwarder binnenstad, ruim een week voorafgaand aan zijn 19e verjaardag. Familie, vrienden, dorpsgenoten, medestudenten en medewerkers van de Stenden-opleiding Small Business en Retail Management, ja heel veel mensen in Fryslân en ook ver daarbuiten, maken zich grote zorgen over het lot van Remon.

Geen woorden zijn te vinden
dat ik begrijpen zal
(uit: LB 480:2)

Zo bidden wij en hopen wij ....
Advent mag dan voor de een wel een tijd zijn van zoete hoop en verwachting, we moeten onder ogen zien dat het voor een ander ook een tijd kan zijn van ingehouden woede en van de verzuchting over de nood in de wereld, of het ooit weer vrede zal zijn, of het ooit weer goed zal worden op aarde.
In het slotgebed van vanmorgen staat dan ook het lot van Remon en van zijn naasten centraal, en ook al moeten we elke dag weer iets meer onder ogen zien dat de kans dat Remon levend en wel weer onder ons is steeds kleiner wordt, tóch mogen we God aanroepen om Hem te vragen om Remon en zijn geliefden genadig te zijn, dus bidden wij en hopen wij ....
Zo bidden wij U ...
(schilderij van Alie Riemersma in De Hege Stins)

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?
(LB 462:2)


Wolkom yn Feinsum

Zaterdag 9 december 2017
Kerstsfeer bij de entree van FeinsumFeestdecoratie
Zodra Sinterklaas het land heeft verlaten voor zijn terugreis naar Spanje, verdwijnen alle bijbehorende tekenen in het straatbeeld, en maakt men zich in Nederland ook in decoratief opzicht klaar voor de komende feestdagen, zoals de kerstdagen en de daaropvolgende jaarwisseling.
Binnen verschijnen de kerstbomen en kerstkransen, en buitenshuis wordt elk jaar meer aan decoratie gedaan om de komende feestdagen steeds uitbundiger aan te kondigen.

Wolkom yn Feinsum
Ook in het Friese Feinsum zet die lichttrend door. Vooral in de donkere uren zie je her en der steeds meer licht(jes) verschijnen van tuindecoraties, deurversieringen, bonte slingers kerstlichtjes hangend aan dakgoten, en bijvoorbeeld bij binnenkomst in Feinsum gaat wie vanuit de Friese Bildthoek Feinsum binnenkomt als het ware door een poort licht, van links en rechts staande lichtbomen, getuigend van een gastvrij: Wolkom yn Feinsum.

Afscheid met The American Dream

Vrijdag 8 december 2017 
Roy Lichtenstein, Andy Warhol en John Ahearn in het Drents Museum te Assen Liefde voor recht
Ter gelegenheid van haar afscheid van Stenden Hogeschool komen we aan het eind van de middag bijeen in het Drents Museum te Assen. Irene Janssen, manager Legal Affairs, zal na 26 jaar gewerkt te hebben bij Stenden en bij haar rechtsvoorgangers eind van dit kalenderjaar afscheid nemen van onze hogeschoolgemeenschap.
Irene biedt ons tijdens haar afscheidsbijeenkomst aan om onder deskundige museumbegeleiding in Assen de internationale kunsttentoonstelling 'The American Dream - Amerikaans Realisme 1945-2017' te bekijken, waarvan momenteel het ene deel in Assen en het andere deel in het Duitse Emden te bekijken is.

Belangstelling voor kunst
De museumgids geeft ons tijdens haar mooie rondleiding een uitgebreid overzicht van de naoorlogse figuratieve kunst, waarin wij een prachtig visueel overzicht krijgen van kunstwerken van diverse Amerikaanse kunstenaars, zoals Roy Lichtenstein, Edward Hopper, Andy Warhol en John Ahearn.
Na deze boeiende rondleiding komen we met zijn allen bijeen in de Drentse Statenzaal, voor een hapje en drankje, en voor de afscheidsspeech voor Irene, die wordt verzorgd door Leendert Klaassen, onze voorzitter van het College van Bestuur. Leendert wijst onder andere op de karakteristieken van Irene, waaronder Liefde voor Recht & Belangstelling voor Kunst.
Aan het begin van de avond is dan het moment aangebroken waarop wij persoonlijk afscheid kunnen nemen van onze gewaardeerde collega, die wij alle goeds toewensen in de komende tijd.

donderdag 7 december 2017

Eigenaarschap van docenten over kwaliteit onderwijs

Donderdag 7 december 2017
NNK-Platform HBO bijeen in Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht


Eigenaarschap bevestigd
“Het (accreditatie)stelsel beoogt, binnen het geldende wettelijke raamwerk van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), het eigenaarschap van docenten en studenten over de opleidingen te bevestigen en de administratieve lasten rond accreditatie bij de opleidingen en instellingen te verminderen”.  
Deze passage is afkomstig uit de inleiding van het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland (september 2016) van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

 • Vorig jaar hebben we een bijeenkomst van ons Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) gewijd aan de positie van de Opleidingscommissie in het kader van het accreditatiestelsel. 
 • In de bijeenkomst van vandaag van ons NNK-Platform HBO willen we de nadruk leggen op hoe docententeams de kwaliteit van de ontwikkeling en uitvoering van hoger beroepsonderwijs kunnen borgen, en hoe zij zich eigenaar van dit proces willen en kunnen voelen. 

Casuïstiek
De 26 aanwezigen worden verwelkomd en krijgen een toelichtende introductie op het programma van Frits Kamps, lid van de agendacommissie van het platform HBO. Hij komt met de vraagstelling wat we er met zijn allen aan kunnen doen om er mee voor te zorgen dat docenten eigenaar zijn van het onderwijs.
Met twee presentaties van Joost Kirkels, docent HTRO en tevens als communicatietrainer betrokken bij Teamfocus traject Inholland en van Annerie Zalmstra, teamleider opleiding Ergotherapie bij Zuyd Hogeschool, worden enkele praktijkcases ingebracht.
Kirkels en Zalmstra gaan in hun presentaties onder andere in op de volgende items:

 • Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij het team ten aanzien van  de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs?
 • Wat betekent dit voor individuele leden van het team?
 • Wat betekent dit qua rollen, taken en verantwoordelijkheden voor de teamleiders? 
 • Wat zijn de kritische succesfactoren voor een goed functionerend team?
 • Wat moet je ‘centraal’ doen of wellicht laten, zodat teams zich eigenaar voelen van de borging van de kwaliteit van onderwijs?

Bij die laatste vraag kun je je ook afvragen hoe kwaliteitszorgfunctionarissen kunnen bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten (rond bijvoorbeeld accreditatie), waarmee ze wellicht ook het proces van het eigenaarschap van docenten nog verder kunnen bevorderen.

Wat maakt een team succesvol?
We beginnen met een presentatie van Joost Kirkels, die vertelt over de ervaringen uit het Teamfocus-traject van Inholland. Hij gaat daarbij vooral in op wat een team eigenlijk succesvol maakt.
Aan de hand van de site menti.com begint hij bij de deelnemers in de zaal de mening te peilen over twee verschillende vragen inzake samenwerking in kwaliteitszorg en over de invloed die je daarop kunt hebben.
Teamleiders moeten in elk geval als een hitteschild werken tussen enerzijds bestuur en management en anderzijds de docenten. Kirkels adviseert:
- Ga uit van de docent als professional
- Zorg voor een goede afstemming tussen teams.
- Zorg voor een goede balans tussen de modellen voor onderwijs en organisatie.
Daarna benoemt hij de belangrijkste frustraties voor teams en formuleert van daar uit enkele succesbepalende factoren voor teams, t.w.: Vertrouwen, Productieve conflicten, Betrokkenheid, Verantwoordelijkheid en Resultaten.
Teamcoaches moeten zich bezig houden met kritische succesfactoren, waarvan Joost benoemt: Context, Meetlat, Eigenaarschap, IJsberg en Hier en nu
Zingevend werk is de belangrijkste drijfveer van docenten. Een goed functionerend team kenmerkt zich dan wel door haar collectieve taakstelling, maar daar moet wel iets in zitten dat tegemoet komt aan de individuele doelen van haar teamleden. Er is wel gelegenheid voor professionele ruimte van docenten en van teams, maar dan wel binnen de kaders van de teamtaakstelling.

Ervaringen uit het Teamfocus-traject van Inholland
Vervolgens gaat Joost Kirkels in op teamontwikkeling binnen Inholland. Eerst schetst hij de aanleiding, die gelegen is in het ‘zware weer’ waarin Inholland geruime tijd heeft gezeten.
‘Pitstop’ kwam binnen Inholland, een vrijwillig teamontwikkelingstraject, over: wat wil je bereiken en tot slot ‘wat zijn de resultaten van dit traject’.
Daarbij bleken er allerlei hobbels en frustraties te zijn, bijvoorbeeld achterdocht, traagheid, uitval, boterzachte resultaten, remmende contextfactoren zoals verkeerd samengestelde teams of al te gedetailleerde takenplaatjes die de gezamenlijkheid remden.
In de praktijk blijkt het niet te werken dat teams zelf gaan formuleren wat ze moeten gaan doen. Een teamleider daarentegen moet helder zijn over wat er van het team wordt verwacht. Je kunt wel in zelfsturing geloven, maar er moet iemand – een teamleider - zijn die de lead neemt.
Pitstop bracht een verandering in denken. Er is nu meer helderheid over randvoorwaarden en context. Pitstop leverde een bijdrage aan de verandering in denken. De rol van teamleider en diens leidinggevenden werd duidelijker.
Er kwam teamfocus voor alle teams, inmiddels met hulp van geselecteerde externe bureau’s.
Een intake met de teamleider en diens manager is van belang, evenals een heldere opdracht. Er moet sprake zijn van meetbare en toetsbare resultaten, en ook van keuzevrijheid.
De teamleider moet zijn gedrag richten op de mate van teamvolwassenheid van diens team.
Zelfsturing door teams is de voorwaarde voor eigenaarschap.
Een gedragen gemeenschappelijke onderwijsvisie geeft richting. Maar een goed draagvlak en sterk beleefde gemeenschappelijkheid ontbreekt nogal eens, en dat staat het succes van zo’n team in de weg.
De gedeelde en ervaren gezamenlijke verantwoordelijkheid is van doorslaggevende betekenis voor succesvolle resultaten van een team.
Op de vraag welke rol onder andere kwaliteitsfunctionarissen hierin zouden kunnen hebben, zegt Joost Kirkels onder andere:
- Zij moeten benoemen wat hen opvalt in het hier en nu
- Laat ze erop toezien dat wordt vermeden om te werken in een vacuüm
- Laat ze doorvragen naar (de effectiviteit van) overlegstructuren
- Schakel hulp in.

Hoge werkdruk en curriculumvernieuwing; het roer gaat om!
Na de pauze volgt de tweede presentatie, van Annerie Zalmstra, over hoge werkdruk en curriculumvernieuwing, dus het roer gaat om. Ze vertelt over teamontwikkeling bij de opleiding Ergotherapie van Zuyd Hogeschool, gericht op leiderschap en eigenaarschap in het hart van de organisatie.
De te hoge werkdruk in de organisatie was de aanleiding om hiermee als teamleiders aan de slag te gaan. Er was te weinig tijd voor alle werk, docenten hadden teveel (verschillende) taken, er was te vaak een mismatch tussen expertise en taak en over al deze kwesties werd te weinig met elkaar gecommuniceerd. Wel kon worden voortgeborduurd op de bestaande expertgroepen, vanwege de behoefte aan beroepsinhoudelijke specialismen. Een deel van de docenten participeerde al in deze expertgroepen waarin kennis werd ontwikkeld en waarin de onderzoeksvaardigheden van docenten werden vergroot.
Wat volgde was de ontwikkeling van een nieuw curriculum, met de focus op ergotherapeuten in opleiding, voor wat betreft bijvoorbeeld: innovatie, ondernemen, technologie, evidence based werken en internationalisering. Docenten moesten in de curriculumontwikkeling een modelrol vervullen.
Er moest voortaan effectiever worden samengewerkt in teams, met teamcoaches en met aandacht voor de proceskant. Maar het werken met ‘Integrale Procesbegeleiding van Groepen’ mocht worden behouden als leidend model. In dat model is aandacht voor: Wat zijn we aan het doen, de procedure, interactieniveau en het bestaansniveau.
De prioritering van teams ging in op zaken als: expliciteren van het teamconcept, Het verhelderen van communicatielijnen en van procedurele zaken, Het bouwen aan een open cultuur en Het benutten van alle kwaliteiten in de samenwerking.
Aandacht voor teamcultuur richtte zich op het bestendigen van de krachtige aspecten en op het (willen) veranderen van verhinderende aspecten; voorts was het gericht op meer gedelegeerd vertrouwen.
En tegelijkertijd was daar die curriculumvernieuwing met haar nieuwe missie en met een nieuwe visie op inhoud en onderwijs. Langzamerhand verschoven de veranderingsinitiatieven naar het team, waarbij een aantal voortrekkers voorop liepen.

Nieuwe dimensie van verandering en vernieuwing
Zo ontstond de dimensie van verandering en vernieuwing. Elke docent is lid van een expertteam dat naar inhoud is georganiseerd. De aanvankelijke situatie van ‘taken hebben’ verschoof naar ‘verantwoordelijkheden hebben’. Zo ontstond een community van docenten, studenten, cliënten en werkveld.
Het teamconcept werd als het hart van de organisatie, doorvertaald naar verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijsinhoud, netwerk, onderwijsprojecten, levenlangleren, een bijdrage aan de positionering van het beroep; en met oog voor samensturing en zelforganisatie, aansluitend bij roldifferentiatie, in vertrouwen en betrouwbaar, in een open en veilige samenwerking, resultaatgericht. Zo leren teamleden van en met elkaar, ondersteund door de teamcoaches.
Deze expertteams worden vanaf komend jaar gefaciliteerd met zogenoemde ‘bulk-uren’, die ze onderling gaan verdelen.
Teamleiders moeten de missie levend houden, moeten kaders geven, tonen een lerende houding, ondersteunen en faciliteren, ze verbinden, vertrouwen op resultaten, laten best practices delen en spreken teamleden aan in o.a. constructieve conflicten.
Teamontwikkeling moet wel doelgericht zijn en vraagt reflectie op proces en resultaat.
Je moet helderheid houden in rollen en daarmee ook in communicatie.
Drie categorieën vragen kun je als team aan je teamleider stellen: als collegiale Consultatie, voor collegiaal Advies of ter collegiale Toetsing.
Je bent een succesvol team als je een gezamenlijk doel hebt, als je eigenaarschap krijgt en leiderschap neemt, met heldere rollen, een open communicatie (waaronder ook ‘schuren’), met vaardigheden in teamprocessen, betrouwbaarheid, met wederzijds respect en erkenning, zowel intern als ook door de omgeving.

Je moet wel eerst afscheid nemen van het verleden,
voordat je over gaat naar iets nieuws.

Neem er voldoende tijd voor, want teams van lerende organisaties hebben voor dit soort veranderprocessen veel tijd nodig.
Het is een voortdurend proces van leren en veranderen.

maandag 4 december 2017

Sinterklaasdiner in Westerbork

Zondag 3 december 2017


Diggels diner
Na alle verhuizingen van de afgelopen periode hebben we er als gezin dit jaar eens niet voor gekozen om het Sinterklaasfeest in huiselijke kring te vieren.
Mede door die verhuizingen van de afgelopen weken en maanden is het er aan het eind van de zomer niet van gekomen om ons jaarlijkse gezinsdiner te organiseren.
Dat gaan we derhalve vanavond goed maken met een Sinterklaasdiner in Drenthe. Derhalve komen we vanavond met zijn allen vanuit Fryslân, Groningen en Drenthe voor een genoeglijke avond samen in Brasserie Diggels in het Drentse Westerbork, gevestigd aan de voet van de sfeervol verlichte eeuwenoude kerktoren van de Stefanuskerk.
Onder het genot van een goede maaltijd kijken we met zijn allen in een gezellige entourage terug op alle drukte en op de zegeningen van het afgelopen jaar, en blikken we verwachtingsvol alvast enkele maanden vooruit naar wat het komende kalenderjaar ons als gezin kan brengen.

dinsdag 28 november 2017

Proefvisitatie Hospitality van Stenden Hogeschool in Leeuwarden

Dinsdag 28 november 2017 
De proefvisitatie begint in de Documentatiekamer in Stenden HotelGenerale repetitie
Met de opleidingenvisitatie van maart 2018 in zicht gaan we vandaag de generale repetitie doorlopen met een zogenoemde proefvisitatie. Die wordt uitgevoerd door een intern en extern samengesteld audit team, dat aan de hand van documentenstudie en daaropvolgende auditgesprekken gaat beoordelen of de te auditen opleidingen gereed zijn voor de aanstaande kwaliteitsbeoordeling van 2018.
Het gaat vandaag om de HBO-Bachelor-opleiding Hotel Management met het daaraan gerelateerde Associate degree-programma dat naast Leeuwarden ook in Emmen wordt aangeboden, en om de HBO-Master-opleiding International Hospitality & Service Management, die is gevestigd in Stenden Hogeschool te Leeuwarden.

Bijzondere kenmerken
Om 8.00 uur wordt het proefvisitatiepanel ontvangen door het management, en daarna begeven we ons naar de Documentatiekamer in het leerbedrijf Stenden Hotel, waar ik eerst een korte briefing verzorg voor het audit team, waarna de panelleden met elkaar in intern beraad gaan om zich verder voor te bereiden op deze bijzondere proefvisitatie van drie onderwijsprogramma's.
Nadat het management team voor het eerste panelgesprek op bezoek is geweest bij het proefvisitatiepanel, gaat een delegatie van medewerkers naar het panel voor een auditgesprek over de bijzondere kenmerken van deze opleidingen: Real World Learning & Internationalisation.

Auditgesprekken
Na de lunch volgen dan auditgesprekken met studentenvertegenwoordigers, gaan ook enkele borgingscommissies voor hun interview op bezoek bij het audit team, en gaan achtereenvolgens ook opleidingsvertegenwoordigers met het panel in gesprek over items zoals Onderzoek, Afstuderen en Stages.
Tussen alle gesprekken door verzorgen we met een groep Stenden-medewerkers opeenvolgende sessies, waarin we eerst de groepen ter voorbereiding briefen, en na het panelgesprek weer ontvangen voor de gebruikelijke debriefingssessie.
Na wederom een intern beraad is de proefvisitatie zover dat ze een eerste terugkoppeling kan geven over de auditbevindingen van vandaag. Daartoe gaat eerst het management team bij het audit team op bezoek, en tenslotte verzorgt de voorzitster van het proefvisitatiepanel een presentatie over de auditresultaten voor alle opleidingsvertegenwoordigers die vandaag bij deze proefvisitatie betrokken zijn geweest.

Visitatievoorbereiding
Binnenkort publiceert het proefvisitatieteam haar proefvisitatierapport, dat door de Stenden Hotel Management School dan zal worden gebruikt ter voorbereiding op de visitatie van aanvang volgend kalenderjaar, als een internationaal samengesteld visitatiepanel de officiële visitatie zal gaan uitvoeren.

3.000 in 2017

Maandag 27 november 2017
Vandaag het 3.000e weblogbericht gepubliceerd3.000

Dit is mijn 3.000e blogbericht op deze weblog.


Regelmatig wordt me de vraag gesteld hoeveel lezers deze weblog heeft.
Op zo'n dag als vandaag is het interessant om weer eens een kijkje te nemen in de statistieken van de provider 'Blogger' om daar inzicht in te krijgen.

Statistiek
Het Statistiek-programma van Blogger meldt hierover het volgende:

In ruim 3.500 dagen schreef ik 3.000 blogberichten.

Tot en met vandaag werd:
- mijn weblog 494.424 maal bezocht (in 2011 was dat nog 39.188 maal en in 2012 = 137.958 en in 2014 = 249.317 en in 2016 = 351.585),
- dat is over de hele looptijd gemiddeld 140 bezoekers per dag (in 2011 = 35 en 2012 = 84 en 2014 = 113 en in 2016 = 123) en
- gemiddeld werd elk blogbericht 165 maal bezocht (in 2011 = 39 en 2012 = 92 en 2014 = 125 en in 2016 = 141);

In de afgelopen maand werd deze weblog 3.166 maal bezocht (in 2011 = 4.818 en 2012 = 8.088 en 2014 = 6.004 en in 2016 = 5.379);
- dat is gemiddeld 106 keer per dag (in 2011 = 161 en 2012 = 232 en 2014 = 200 en in 2016 = 179);

Gisteren is deze weblog 121 maal bezocht (in 2011 = 190 en 2012 = 204 en 2014 = 195 en in 2016 234).

Vandaag is mijn weblog al 157 keer bezocht (in 2011 = 163 en 2012 = 247 en 2014 = 228 en in 2016 = 341);

Van die 157 bezoekers van vandaag was het aantal blog-bezoeken (pageviews):
- 125 afkomstig uit Nederland (in 2011 = 144 en 2012 = 195 en 2014 = 133 en in 2016 = 129),
-     4 uit Duitsland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 50 en in 2016 = 60),
-    0 uit Canada (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 9 en in 2016 = 0),
-    0 uit Singapore (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 2 en in 2016 = 0),
-    0 uit België (in 2011 = 8 en 2012 = 3 en 2014 = 0 en in 2016 = 0),
-    3 uit het Verenigd Koninkrijk (in 2011 = 3 en 2012 = 2 en 2014 = 0 en in 2016 = 0),
-    3 uit Frankrijk (in 2011 = 3 en 2012 = 18 en 2014 = 0 en in 2016 = 1),
-    0 uit Luxemburg (in 2011 = 2 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0),
-    0 uit Turkije (in 2011 = 1 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0),
-  16 uit de Verenigde Staten (in 2011 = 1 en 2012 = 25 en 2014 = 34 en in 2016 = 13),
-    0 uit Spanje (2011 = 0 en 2012 = 2 en 2014 = 0 en in 2016 = 0),
-    0 uit Rusland (in 2011 = 0 en 2012 = 1 en 2014 = 8 en in 2016 = 210),
-    3 uit Oekraïne (in 2011 = 0 en 2012 = 1 en 2014 = 0 en in 2016 = 2),
-    0 uit Nieuw-Zeeland (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 1),
-    0 uit Polen (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 1),
-  18 uit Ierland ((in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0),
-    3 uit India ((in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0),
-    3 uit Portugal ( (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0) en
-    3 uit Roemenië ( (in 2011 = 0 en 2012 = 0 en 2014 = 0 en in 2016 = 0).

Van die 157 bezoekers van vandaag maakten (afgerond ongeveer)
-   1% van de bezoekers gebruik van de browser van Internet Explorer (in 2011 = 64% en 2012 = 49% en 2014 = 32% en in 2016 = 53%),
-  21% van Firefox (in 2011 = 16% en 2012 = 29% en 2014 = 36% en in 2016 = 9%),
-   6% van Safari (in 2011 = 15% en 2012 = 12% en 2014 = 11% en in 2016 = 3%),
-   0% van Mobile Safari (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 1%),
- 51% van Chrome (in 2011 = 6% en 2012 = 11% en 2014 = 15% en in 2016 = 18%),
-   1% van BingPreview (in 2011 = 0% en 2012 = 2% en 2014 = 1% en in 2016 = 1%),
-   0% van Chromeframe (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 1% en in 2016 = 0%),
-   0% van GSA (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 1%),
-   0% van Opera (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 0% en in 2016 = 1%),
-   0% van Iceweasel (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 12%),
-   1% van CriOS (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 1%),
-  14% van Mobile ( in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0%),
-    2% van OS;OBSV (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0%) en
-    2% van SamsungBrowser (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0%).

Van die 157 bezoekers van vandaag maakte (afgerond ongeveer)
- 44% van de bezoekers gebruik van het besturingssysteem Windows (in 2011 = 83 en 2012 = 75% en 2014 = 54% en in 2016 = 75%),
-    6% van Macintosh (in 2011 = 16% en 2012 = 5% en 2014 = 7% en in 2016 = 4%),
-  10% van iPad (in 2011 = 1% en 2012 = 1% en 2014 = 7% en in 2016 = 2%),
-  12% van iPhone (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 1%),
-    4% van Linux (in 2011 = 0% en 2012 = 16% en 2014 = 23% en in 2016 = 15%),
-   20% van Android (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 5% en in 2016 = 1%),
-     1% van (Other) Unix (in 2011 = 0% en 2012 = 1% en 2014 = 1% en in 2016 = 1%),
-     1% van Android 4.4.2 (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 1% en in 2016 = 0%) en
-     1% van Android 7.0 (in 2011 = 0% en 2012 = 0% en 2014 = 0% en in 2016 = 0%).

Het blogbericht met het hoogst aantal (= 1.458) bezoekers is van 13 mei 2017 met als titel: ‘Fiets Tour Club Stiens schenkt duofiets aan Talant in Stiens’.

Inzicht door overzicht
Het statistiekprogramma is een bijzonder interessante optie van Blogger, want die verschaft je verder inzicht via allerlei overzichten van bijvoorbeeld:
- de zoektermen waarmee bezoekers via zoekmachines op mijn weblogberichten komen;
- hoe het spreidingspatroon van het aantal bezoekers per uur per dag is;
- via welke verkeersbronnen (bv. Google als zoekmachine) bezoekers bij mijn weblogberichten arriveren;
- welke weblogberichten het meest worden gelezen vandaag, en in de afgelopen week, in de afgelopen maand en gedurende de hele looptijd van deze weblog.

Reacties van lezers
Dat weblogs mogen worden beschouwd als 'social media' blijkt ook uit het groot aantal reacties, dat ik in de afgelopen 9 jaar ontving. Regelmatig komen er informatieve vragen, krijg ik aanvullende informatie, worden correcties doorgegeven (die ik na verificatie invoer), krijg ik inhoudelijke reacties uit binnen- en buitenland en komen er verzoeken binnen of mijn gepubliceerde foto's en teksten in andere media mogen worden gepubliceerd. Ook komt het regelmatig voor dat vanuit andere weblogs en websites wordt doorgelinkt naar specifieke weblogberichten van mijn weblog. Een overzicht daarvan kan ik inzien via het statistiekprogramma van Blogger.

Halen en brengen
Negen jaar webloggebruik heeft mij de gelegenheid gegeven anderen veel te geven, maar het heeft ook anderen in de gelegenheid gesteld veel terug te geven, waarvoor aan alle lezers hierbij mijn hartelijke dank!

maandag 27 november 2017

Memoriazondag in De Hege Stins van Stiens

Zondag 26 november 2017 
25 brandende kaarsen en 1 witte lelie op de gedenktafel in De Hege StinsAfsluiting van het kerkelijk jaar

Op de zondag die voorafgaat aan de eerste Zondag van Advent sluiten we in de Protestantse Gemeente van Stiens het kerkelijk jaar af met de zogenoemde Memoriazondag.
Op deze laatste zondag van ons kerkelijk jaar gedenken we tijdens de ochtendkerkdienst met name alle gemeenteleden van onze kerkelijke gemeente, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
Dit jaar worden tijdens de kerkdienst de namen genoemd van de 25 gemeenteleden, van wie we in het afgelopen jaar na hun overlijden afscheid hebben genomen.
Voorgangers van deze kerkdienst zijn onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem en de kerkelijk werkster Tine de Vries, die samen met lector Sytse Brouwer en de organist en koperblazer zorgen voor een waarde(n)volle herdenkingsviering.

25 kaarsen, 24 namen en van ook die ander
Eén van onze gemeenteleden heeft in de afgelopen dagen een indrukwekkend mooie viertafel gecreëerd op het podium van het liturgisch centrum van De Hege Stins, waarop als één van de 25 kaarsen ook de herinneringskaars voor zijn echtgenote staat te wachten om straks tijdens de dienst te worden ontstoken.
Tijdens de viering worden de genodigde en aanwezige familieleden van de overledenen uitgenodigd om naar voren te komen, om daar voor hun geliefde een kaars aan te steken, ter herinnering aan wie zij en wij hebben verloren aan de dood.
Hun 24 namen worden genoemd, met ook hun geboortedatum en dag van overlijden. Eén voor één worden zo alle 25 kaarsen ontstoken, vijfentwintig, want ook voor de namen die vanmorgen niet worden genoemd, van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar ook zijn overleden, wordt die 25e kaars aangestoken door de ouderling van dienst. Voor ieder brandt dan nu het licht ter nagedachtenis.

Dit zijn de namen
Als alle kaarsen branden, worden alle kerkgangers uitgenodigd om ook naar voren te komen, om daar een waxinelicht te ontsteken voor hun geliefden, die in het afgelopen jaar of eerder ook zijn overleden. Dat dit in een belangrijke behoefte voorziet, blijkt wel uit het feit dat de overgrote meerderheid van alle kerkgangers in lange rijen naar voren komt om daar een licht te ontsteken voor wie zo node wordt gemist in hun midden. Dat er zoveel lichtjes worden ontstoken en op de viertafel worden gezet, ligt eigenlijk ook wel voor de hand, want ieder van ons heeft toch ooit al eens het grote verdriet en de pijn gevoeld van het afscheid moeten nemen van een geliefde, een echtgenoot, een ouder, zelfs een kind, of een ander familielid, vriend of goede kennis. Bij leven hoort ook sterven, en rouw is iets dat wij allen ooit eens hebben ervaren, en sommigen al veel te vaak en veel te vroeg.

Heer,
herinner U de namen van hen,
die gestorven zijn ...

Een geruststellende gedachte
Als die lange stoet langs de viertafel is gegaan en weer plaats heeft genomen in de kerkzaal, volgt een korte overdenking van dominee Overeem, over het blijven noemen en herinneren van al die namen van hen die ons ontvielen.
Daarin worden wij gerustgesteld met de gedachte dat ook al noemen wij al niet meer alle namen van hen die ons als familielid in de afgelopen jaren, decennia, eeuwen zijn ontvallen, juist ook die namen - hoe oud ook - nog steeds worden gekend door onze Vader in de hemel, voor wie geen van onze voorouders aan Zijn aandacht ontsnapt.
Dat aan afscheid nemen en rouwen tot op heden geen einde is gekomen, wordt ons maar al te duidelijk gemaakt, als wij ook nog de naam noemen van nog eens een gemeentelid, die pas in de afgelopen week is overleden en begraven. Wij worden er stil van, en zien dat dominee Overeem voor haar de witte lelie bij het warme kaarslicht legt op de indruk-wekkende viertafel voorin de kerkzaal.
Zij die ons voorgingen, en ook wij allen vandaag, en wie ooit later nog eens het licht zal zien, staat geschreven in de palm van Gods hand. Dat te weten is ons tot troost, vandaag en morgen, al de dagen van ons leven.

Tweede visitatiedag van Leisure Management in Leeuwarden

Vrijdag 24 november 2017
The journey of a ... Leisure Hero ... Tom!

Auditgesprekken

Na een goede start van onze visitatie van de opleiding Leisure Management van gisteren, gaat we vandaag in onze Stenden Hogeschool-vestiging te Leeuwarden verder met deze tweedaagse visitatie, waarmee we deze opleiding graag weer willen laten accrediteren voor de komende jaren.
Vanmorgen wordt begonnen met enkele panelgesprekken met onder andere docenten en studenten. Voorafgaand aan deze auditgesprekken verzorgen we voor hen een korte briefing, en na afloop van de auditgesprekken worden de gespreksgroepen weer ontvangen in de (de)briefingskamer voor een debriefingssessie, waarin we kort terugblikken op de resultaten van het voorgaande auditgesprek.

Leisure Heroes
Voorafgaand aan de lunch bezoekt het visitatiepanel het Future Lab van Leisure Management voor een uitleg over Design Based Education en voor enkele te presenteren Lab Leisure Vlogs.
Gedurende deze tweedaagse komt het visitatiepanel bij tijd en wijle in contact met een zogenoemde Leisure Hero, Tom genoemd, die de personificatie is van onze Leisure Management-studenten. Ter kennismaking met Tom heeft het auditteam voorafgaand aan de visitatie al een stripboek ontvangen, waarin men in eerste lezing kennis kon maken met Tom, een Leisure Hero van Stenden.
Het middagprogramma begint met twee panelgesprekken met achtereenvolgens de Borgingscommissies van de opleiding en met stagiaires en docenten die het panel kunnen informeren over de Afstudeerfase van hun opleiding.

Auditbevindingen
Daarna trekt de visitatiecommissie zich terug voor haar intern beoordelingsberaad, en aan het eind van de middag verzorgt het auditteam eerst een korte terugkoppeling aan het opleidingsmanagement van haar auditbevindingen, waarna het visitatieteam tenslotte een plenaire terugkoppeling geeft over de opleidingsbeoordeling voor alle deelnemers van deze tweedaagse visitatie.
Tenslotte gaat een delegatie van de opleiding nog in gesprek met het visitatiepanel voor het inmiddels gebruikelijke Ontwikkelgesprek, waarin de opleiding in de gelegenheid wordt gesteld om aan dit panel van onafhankelijke en gezaghebbende panelleden een aantal items voor te leggen, waarop ze zich graag wil laten adviseren omtrent de mogelijke ontwikkelingsrichting van deze positief beoordeelde opleiding van Stenden Hogeschool.

Eerste visitatiedag van Leisure Management in Leeuwarden

Donderdag 23 november 2017
In het Stenden Hotel is alles gereed voor de visitatie van Leisure ManagementStart in Stenden Hotel

Vandaag begint binnen Stenden Hogeschool te Leeuwarden de tweedaagse visitatie van de HBO-Bachelor-opleiding Leisure Management, met daarbij ook het bijbehorende Associate degree-programma dat we eveneens in onze hogeschoolvestiging te Emmen aanbieden.
Gistermiddag en vanmorgen is alles in gereedheid gebracht in Leeuwarden, opdat de visitatie rond het middaguur vandaag kan beginnen.

Onderwijslocatie Rengerslaan
Het opleidingsmanagement ontvangt het visitatiepanel van de Netherlands Quality Agency, verzorgt een korte introductie in het programma van de komende twee visitatiedagen, en geeft dan het visitatiepanel de gelegenheid om zich in de visitatiekamer goed voor te bereiden op de komende auditsessies van vandaag en morgen.
Na het verzorgen van een Showcase TedX vindt het eerste auditgesprek plaats met het management van de opleiding.

Onderwijslocatie De Kanselarij
Daarna gaat het panel naar De Kanselarij te Leeuwarden, waar ook onderwijsactiviteiten van deze opleiding plaatsvinden. Na de rondleiding gaat het auditpanel daar in gesprek met vertegenwoordigers vanuit het werkveld waarvoor deze opleiding opleidt, en met afgestudeerden van Leisure Management.
Nadat tenslotte enkele lectoren van de opleiding een presentatie hebben verzorgd, en zij in gesprek zijn geweest met de visitatiecommissieleden, keert het panel voor diner en avondprogramma weer terug naar Stenden Hotel aan de Rengerslaan.
Morgen gaan we verder met deze visitatie.

woensdag 22 november 2017

Stick with the programme

Woensdag 22 november 2017 
Academic Calender 2017-2018 van Stenden Hogeschool

Laatste hogeschooljaar van Stenden Hogeschool 
Het hogeschooljaar 2017-2018 van Stenden Hogeschool loopt al weer bijna drie maanden. Het is het laatste hogeschooljaar van Stenden Hogeschool, want onze hogeschool gaat door de bestuurlijke fusie met NHL Hogeschool per 1 januari 2018 voortaan NHL Stenden Hogeschool heten.
Na de zomervakantie zijn onze studenten en medewerkers uit alle windstreken, vanuit alle werelddelen weer bijeen gekomen, om samen een nieuw collegejaar op te starten en te doorlopen. Niet alleen de lesroosters zijn tijdig beschikbaar, maar ook de overall jaarkalender voor het inmiddels lopende collegejaar was vóór aanvang van het nieuwe schooljaar voor iedereen beschikbaar. Een nauwgezet proces van plannen en afstemmen heeft er ook in voorjaar 2017 weer toe geleid dat de "Academic Calender 2017-2018" voor het inmiddels lopende collegejaar tijdig beschikbaar is.

Academic Calender 2017-2018
De Academic Calender van Stenden University of Applied Science verschijnt in diverse uitvoeringen, waaronder deze kleine kalender op zakformaat. Deze kleine kalenders liggen op veel plekken in de hogeschool, om ze mee te nemen voor gebruik tijdens het hogeschooljaar. En uiteraard is de meer gedetailleerde versie van deze jaarkalender tijds- en plaatsonafhankelijk ter inzage via ons intranet IStenden. Het is voor alle studenten en medewerkers een onmisbaar document om je studie en/of werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk te plannen.

Content
In een oogopslag vind je voor alle vijf moduulperiodes onder andere welke de onderwijs-, studie- en toetsweken zijn, wanneer het hogeschoolgebouw gesloten is of gewijzigde openingstijden heeft, wanneer de moduulroosters gepubliceerd worden, wanneer de bijzondere feestdagen en schoolvakanties en de bijzondere hogeschoolactiviteiten zijn, en ook de uniforme lestijdentabel van alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingen is overzichtelijk vermeld.

Stick with the programme
De huidige Academic Calender is al weer volop in gebruik. Deze Academic Calender 2017-2018 van Stenden Hogeschool kreeg voor het lopende collegejaar als passende titel mee: 'Stick with the programme'.

maandag 20 november 2017

Joan Drent exposeert in Stiens

Maandag 20 november 2017 
Geëxposeerde beelden in het gemeentehuis van Stiens

Ruimtelijk werk
Tot en met 15 december 2017 exposeert Joan Drent uit Stiens zeven van haar beelden in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel te Stiens.
De liefde voor het creëren van ruimtelijk werk begon voor haar bij beeldend kunstenaar Marco Goldenbeld, waarna zij enige jaren de opleiding aan de Kunstacademie Minerva te Groningen volgde.
De beeldengroep is te bekijken op de bovenverdieping van het Stienser gemeentehuis. Ze staan voor de bovenramen, waardoor de beelden - althans de achterzijden - ook vanaf het dorpsplein vóór het gemeentehuis zichtbaar zijn.

Verhalen in beelden
In haar werk spelen sfeer en beleving een hoofdrol. Joan Drent wil een verhaal overbrengen in beelden, waarbij woorden overbodig moeten zijn. De beelden ontstaan vanuit haar beleving van het verborgen deel van het leven; het onzichtbare. Dit betekent een constante zoektocht naar de juiste vertelvorm, ook naar het juiste medium om dit uit te drukken. Dit kan een schilderij zijn, maar ook een foto of een ruimtelijk object of installatie. Hierbij is voor haar de esthetiek ondergeschikt aan een diepe beleving, en is uiterlijk ondergeschikt aan het innerlijke.
De hoofdtoon is kwetsbaarheid; zo kwetsbaar als een mens en het leven is; zo kwetsbaar als je je kunt laten zien.

zondag 19 november 2017

In God we trust

Zondag 19 november 2017
Volop muziek tijdens de Worship-avond van Rise in De Hege Stins in StiensDerde Open Worship-avond van Rise in Stiens
De jeugdband Rise heeft ons in Stiens en omstreken uitgenodigd om vanavond aanwezig te zijn bij  alweer hun derde open Worship-avond. Het thema van deze viering is: 'In God we trust!' (Wij vertrouwen op God!).
Het wordt vanavond een bijzonder mooie avond, met volop muziek van onder andere Opwekking, For King & Country en van Hillsong United.
Vanuit België is voor ons Jesmar Jonker gekomen, om voor ons als voorganger te spreken over het vertrouwen dat wij allen mogen hebben in God. Op een ontspannen avond als deze willen we samen met de spreker en met onze eigen jeugdband dichter bij God komen
De jeugdband Rise begint om 19.00 uur te spelen, en iedereen is vanaf die tijd op elk moment welkom om aan te schuiven, en daartoe blijven de kerkdeuren van De Hege Stins open staan voor ieder die zin heeft om deze mooie avond bij te wonen.

Zingen, bidden, bijbellezen en overdenken
Aan het begin wordt ter inleiding een korte film vertoond, die door Pieter samen met de jongeren is gemaakt, ter introductie van het thema van deze viering. Aansluitend wordt het lied 'Shoulders' gezongen.
Na inleidende woorden van Ytjanda worden de songs 'In Christ alone' en 'Stil mijn ziel wees stil' gezongen.
Aansluitend op de bijbellezing door Irma van Psalm 121 zingt de band het lied 'Mijn hulp is van u Heer'. Die tekst is voor spreker Jesmar Jonker het uitgangspunt voor zijn overdenking over Vertrouwen.
Daarna zingt de band met ons de songs: 'Oceans', 'This I believe' en 'Heel de aarde'.
Nadat Irma ze heeft ingeleid wordt voor en met ons gezongen: 'No longer slaves', Hou mij dicht bij U' en 'Licht van de wereld'.

Gezegend uiteen
Dan is het moment gekomen dat Jesmar nog eens naar voren komt om ons de Zegen van God mee te geven voor de komende week. En als welkome toegift zingt Rise nog eenmaal haar song 'Shoulders'. Iedereen zingt van harte mee, en dan horen we van Pieter dat we na deze viering met zijn allen nog welkom zijn in de ontvangsthal van De Hege Stins voor koffie, thee of frisdrank. De tientallen kerkgangers - jong en oud - bedanken de band Rise met een hartelijk applaus en gaan dan met zijn allen voor een gezellig nazit naar de hal van de kerk, om daar nog met elkaar na te praten over deze waarde(n)volle worship-avond.

zaterdag 18 november 2017

Explore @ NHL Stenden HogeschoolZaterdag 18 november 2017 
Introductie van ons nieuwe merk NHL Stenden Hogeschool

Eerste Open Dag 
Misschien heb jij het ook al gezien in het straatbeeld en/of online: de promo-campagne rond de Open Dag van de nieuwe NHL Stenden Hogeschool is opgezet met een grote X èn met de woorden ‘Visit – Explore – Meet’.
Tijdens de Open Dag van vandaag wordt voor het eerst het nieuwe merkconcept van NHL Stenden Hogeschool gebruikt; het 'image' dat je de komende tijd vast nog veel gaat tegenkomen.


Wat houdt dit nieuwe concept in?

Explore
In het merkconcept van onze nieuwe hogeschool - die volgend jaar ontstaat door de fusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool - is gekozen voor het steeds terugkerende thema 'Explore’. In dit thema komen onze hogeschoolvisie en -missie samen met de vijf kernwaarden van de nieuwe hogeschool, te weten:

 • grensverleggend, 
 • ondernemend, 
 • verbindend, 
 • vindingrijk en 
 • doordacht. 

In elke uiting zie je het woord ‘Explore’ gecombineerd met twee andere werkwoorden.
< Ervóór staat een werkwoord dat staat voor een ambitie, gedachte, droom of idee.
> Erná volgt een werkwoord dat een actie, doel of resultaat in zich heeft.
De werkwoorden zijn altijd in het Engels, om ons internationale karakter te benadrukken.
Explore is de basis, en de werkwoorden eromheen zijn variabelen, die voor ieder evenement en elke opleiding anders ingevuld kunnen worden.

X
Niet alleen het woord ‘Explore’ is een terugkerend onderdeel, ook de overige opmaakelementen worden telkens in aangepaste vorm gebruikt.
De X van het woord is belangrijk en wordt uitgelicht. Bij een X denk je aan een kruispunt in je leven, of ook wel een plaats waar je naartoe wilt op een kaart.
Het accent ligt op de linkerhelft van de letter, dus de >, om de beweging vooruit te benadrukken.
In de campagne voor de Open Dag zie je ook iemand door de X heen stappen. In de fotografie hiervoor poseerden studenten, die hiermee laten zien dat ze de wereld gaan ontdekken.

Flexibele invulling
Het is dus een breed concept. Telkens anders, maar de verbindende elementen zijn duidelijk door het herkenbare kleur- en vormgebruik.
De inspirerende uitdaging is dat iedere opleiding en afdeling zijn of haar creativiteit in het nieuwe merk kwijt kan. Samen maken we zo het nieuwe merkconcept.
Door dit consequent toe te passen in de promotie-uitingen, wordt voor onze stakeholders duidelijk waar NHL Stenden Hogeschool voor staat en gaat, namelijk:

vernieuwend onderwijs 
dat studenten stimuleert 
grenzen te verleggen.vrijdag 17 november 2017

Marja de Ruiter-Divendal exposeert in Stiens

Vrijdag 17 november 2017 
Schilderij van Marja de Ruiter-DivendalMysterieuze sfeer
Tot en met 1 december 2017 exposeert Marja de Ruiter-Divendal een aantal van haar schilderijen in het gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel in Stiens.
Haar voorkeur gaat uit naar het schilderen van lege landschappen, naar verlate plekken in de natuur, met een beetje mysterieuze sfeer; niet glad en gaaf, maar ruw, ruig en grillig. Zo heeft ze afgelopen jaar een bomenserie gemaakt en schilderijen van oude, verweerde of kapotte vensters en luiken. Verder maakt ze graag schilderijen met als them: strand, zee, wad en lucht.

Marja de Ruiter-Divendal: 
"Ik haal mijn inspiratie veelal uit de natuur. 
Bomen, bloemen, weidse vergezichten, de stilte en vooral de leegte van het landschap. 
Vermoedelijk heeft de plek waar ik woon hiermee te maken, want als ik vrij werk maak, moet er altijd een platte horizon in. 
De invloed van veel lucht boven die horizon is in mijn schilderijen te zien. 
Het figuratieve werk maak ik aan de hand van foto’s. 
De lege landschappen ontstaan uit mijn fantasie.“ 

Materiaal en kleur
De Ruiter-Divendal werkt hoofdzakelijk met acrylverf op doek of op MDF. Ze brengt reliëf aan door zand, zaagsel, verdikkingsmiddel en dergelijke toe te voegen. Marja vindt het ook spannend om dit met metaal - zoals zink, koper of lood - te combineren; toegevoegd aan het schilderij, of als lijst. Ze gebruikt graag natuurkleuren. Je ziet veel bruine en grijze tinten in Marja's werk.
Marja: “Vijf jaar geleden ben ik gestart met een paar workshops, en vervolgens met cursussen tekenen en schilderen bij het Frysk Skildershûs, 'Kunstacademie Friesland'. Ik geniet van deze hobby en vind het erg leuk om nu het een en ander in het gemeentehuis te kunnen laten zien.”

donderdag 16 november 2017

Voor offreren, visiteren en accrediteren naar Stenden Emmen

Donderdag 16 november 2017 
Kleimaskers van OLB-studenten van Stenden Hogeschool in Emmen
TI
Door langzaam verdwijnend duister en mist rijd ik vanmorgen vroeg naar Stenden Hogeschool in Emmen, voor een werkdag die in het teken staat van offreren, visiteren en accrediteren van onze opleidingen, die Stenden onder andere in het Drentse Emmen nabij de Nederlands-Duitse landsgrens aanbiedt.
Samen met de Stenden-afdeling Inkoop ga ik eerst in gesprek met de directeur van een onderwijsevaluatiebureau over elkaars inkoopvoorwaarden en algemene leveringsvoorwaarden.
Daarop vindt een offertegesprek plaats over een pas opgestart visitatietraject, met het management van de HBO-Bachelor-opleiding Technische Informatica (TI), en aansluitend voer ik met dat opleidingsmanagement ook nog het maandelijkse Voortgangsconsult, waarin we de de voortgang op het accreditatieproject bespreken, in de aanloop naar de opleidingsvisitatie van mei 2018.

ITEps en ITEss
Tenslotte stel ik mij nog op de hoogte van de voortgang op het accreditatieproject van de beoogde nieuwe HBO-Bachelor-opleiding International Teacher Education for secondary schools (ITEss), die al in een vergevorderd projectstadium is, in opvolging van onze inmiddels geaccrediteerde en populaire HBO-Bachelor-opleiding International Teacher Education for primary schools (ITEps), die we reeds aanbieden in onze Stenden Hogeschoolvestiging te Meppel.
In de gemeenschapsruimte van de Opleiding tot leraar Basisonderwijs van Stenden Emmen valt mij de presentatie op van studentenwerk, bestaande uit enkele tientallen kleimaskers in allerlei maten, vormen en kleuren, het mooie resultaat van creatief studentenwerk.

woensdag 15 november 2017

Proefvisitatie van Master Polymer Engineering in Zwolle

Dinsdag 15 november 2017
Terugkoppeling van de auditbevindingen in de proefvisitatiekamer van MPE


Joint degree course
Stenden Hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim bieden al enkele jaren hun HBO-Master-opleiding Polymer Engineering (MPE) gezamenlijk aan in onze beide hogeschoolvestigingen te Emmen en Zwolle.
Aanvang volgend jaar willen we deze opleiding voor de periodieke keuring laten opgaan, teneinde deze zogenoemde joint degree-opleiding voor de komende zes jaren te laten accrediteren door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Kritische Reflectie
Daartoe hebben we als gezamenlijke hogescholen voor deze gemeenschappelijke opleiding in de afgelopen weken de kwaliteit van deze opleiding nader geëvalueerd aan de hand van de vier kwaliteitsstandaarden, zoals die in ons land worden gehanteerd bij de keuring van de opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland.
En vandaag komen we met vertegenwoordigers van beide hoger onderwijsinstellingen bijeen in de Christelijke Hogeschool Windesheim om in een soort generale repetitie te bekijken of we er met zijn allen klaar voor zijn om deze opleiding te laten keuren.

Auditgesprekken
Deze zogenoemde proefvisitatie wordt uitgevoerd door een auditpanel dat is samengesteld uit auditoren van Stenden Hogeschool en Saxion Hogescholen. Dit proefvisitatiepanel wordt vanmorgen vroeg ontvangen door het opleidingsmanagement en gaat dan in intern beraad om deze auditdag verder voor te bereiden.
In een naastgelegen kamer ontvangen wij achtereenvolgens de groepen die vandaag in gesprek zullen gaan met het auditteam, in eerst een briefingsessie vooraf en tenslotte een debriefingsessie nadien.
Na de documentenstudie en het intern beraad van het panel verzorgen een vertegenwoordiger van de studenten, van de samenwerkende bedrijven en van de opleiding een pitch voor het panel, om de opleiding bij het auditteam te introduceren.
Vervolgens vinden er achter elkaar allerlei beoordelingsgesprekken plaats met onder andere het opleidingsmanagement, met studenten en afgestudeerden, met lectoren en docenten die ook verantwoordelijk zijn voor de toetsing en voor het borgen van de kwaliteit van de opleiding, en aan het eind van de middag gaat ook het opleidingsmanagement voor een vraaggesprek bij het beoordelingspanel op bezoek.

Terugkoppeling van auditbevindingen
Als alle auditgesprekken hebben plaatsgevonden, komen we met zijn allen bijeen in de proefvisitatiekamer, waar de voorzitter van het proefvisitatiepanel een terugkoppeling verzorgt van de eerste bevindingen van deze auditdag.
Over enkele dagen zal het auditteam dan ook nog een proefvisitatierapport publiceren, dat daarna door ons zal worden gebruikt om de laatste voorbereidingen voor de visitatie te treffen, zodat deze opleiding aanvang volgend kalenderjaar gereed is voor de officiële visitatie, die in maart 2018 zal worden uitgevoerd door de Netherlands Quality Agency.

zondag 12 november 2017

De Heer zal je beschermen

Zondagavond 5 november 2017
Alles staat klaar voor de Taizé-viering in de Sint-VituskerkJe leven lang

Vanavond komen we met een groep gemeenteleden bijeen in de Sint-Vituskerk van Stiens, voor het periodieke Avondgebed volgens de liturgie van Taizé.
Het thema van deze viering is: 'De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang'.
Na de inleidende muzikale klanken zingen we als aanvangslied 'Wait for the Lord'.
Daarna zingen we 'Nada te turbe', in het Spaans, in het Fries en in het Engels.
Het Psalmgebed van Psalm 121 wordt afgewisseld met het zingen van het 'Alleluja'
Voordat we naar de bijbellezing over Jezus en de Kananese vrouw luisteren, zingen we eerst 'De Hear sil dy altyd hoedzje', en de bijbellezing sluiten we af met het 'Laudate omnes gentes'.
De stilte die daarop valt, wordt gevolgd door voorbeden, en afgewisseld gezongen door het zingen van 'Kyrië Eleison'.

Voorbij het duister gloort liefde en vrede voor ons allen
Daarna bidden we het 'Onze Vader' en zingen aansluitend 'Nothing can ever come between us', en ook de Friestalige versie: 'Neat kin ús oait skiede van leafde'.
Nadat we zongen 'Als alles duister is' wordt aan elkaar met kaarsen het licht van de Paaskaars doorgegeven, en ondertussen zingen we 'Christus resurrexit'.
Tot slot bidden we dan nog zingend 'Bless the Lord my soul' en dan worden onze kaarsen weer gedoofd en verlaat iedereen in stilte de kerk.
De orde van dienst geeft ons als spreuk voor deze week nog mee:

'De God van de liefde en de vrede zij met ons allen'.

Huiswerk voor de kerk

Zondagochtend 5 november 2017 
Aandacht voor de oogstdienst op het liturgisch centrum van De Hege Stins3-in-1-viering

Ochtendkerkdienst in De Hege Stins van Stiens; een uitdagende opdracht, want drie elementen verdienen in deze viering eerlijk verdeelde aandacht. We vieren vandaag namelijk het begin van de Reformatie van 500 jaar geleden, na de dankdag van afgelopen woensdag vieren we vandaag ook de jaarlijkse oogstdienst, en bovendien - last but not least - vieren we vanmorgen ook het Heilig Avondmaal.
In onze Protestantse Gemeente van Stiens, waarin zaaien en oogsten centraal staan, kan dit allemaal, omdat velen er hier graag aan meewerken om er iets moois van te maken. We gaan er dus voor vanochtend, voor deze 'drie-in-één'-dienst.

Ken uw geschiedenis
Ouderling van dienst Ronald Ars heet alle kerkgangers in de kerkzaal en via internet hartelijk welkom, en introduceert onze voorganger dominee Jaap Overeem.
Gemeentelid Sjoerd Bakker wijst ons op de aloude spreuk: 'Ken uw geschiedenis', en hij vertelt ons dat we vandaag in deze viering stil staan bij de geestelijke oogst die ook de Reformatie ons als kerken en als gelovigen heeft gebracht.
Daarna vertelt gemeentelid Sietse Brouwer ons op hoofdlijnen over de ins en outs inzake de Reformatie en over wat het voor onze en voor zijn persoonlijke geloofsbeleving heeft gebracht. 

Vijf Sola's
In zijn overdenking gaat dominee Overeem onder andere in op vijf stellingen die de Reformatie ons als protestanten heeft gebracht, over geloof en redding, ofwel over:

 • Sola fide: Alleen door geloof;
 • Sola gratia: Alleen door genade;
 • Sola scriptura: Alleen door de Schrift;
 • Solus Chistus: Alleen Christus;
 • Soli Deo Gloria: Alle eer komt alleen God toe.

De winst van de Reformatie zit hem voor ons vooral ook in de verkregen Vrijheid (ik mag het nu zelf weten), in mijn Geloofsbeleving, en in het Debat, bijvoorbeeld over het interpreteren van de Bijbel naar de letter òf naar de geest. Hierin schuilt Anno 2017 voor ons nog altijd het 'Huiswerk voor de kerk'.

zondag 5 november 2017

Jubileumconcert in De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie

Zaterdag 4 november 2017 
Concert van Roon Staal in De Groate Kerk 
25 jaar in dienst van CHN & Stenden 
In augustus 2017 was ik 25 jaar in dienst van Stenden Hogeschool en van haar rechtsvoorgangers. Als dank voor het vele en het goede dat in die jaren is gedaan en bereikt, wil ik dat graag vanavond met de Stenden-collega’s die nauw met me samenwerken op feestelijke wijze delen. Tijdens deze avond staan de passie voor muziek, internationalisering, pelgrimage en onderwijs centraal.
Ter gelegenheid van mijn dienstjubileum bied ik deze naaste collega's met hun partner een uniek concert aan van composer-songwriter-singer Roon Staal. Zijn gevarieerde mooie muziek en de aanwezigheid van alle genodigden dragen er vanavond toe bij dat we met zijn allen een mooie avond beleven.


Concert van Singer Songwriter Roon Staal 
Zanger en componist Roon Staal zingt, begeleidt zichzelf daarbij op de piano of vleugel. Hij heeft daarin een authentieke performance. Hij woont en werkt zowel in Nederland als in het Russische Vladivostok, waar hij ook geregeld concerten geeft. In eerdere jaren heeft Roon Staal een rijk musical-verleden opgebouwd, en inmiddels heeft hij zes albums, een dvd en een verzamelalbum met 50 eigen composities op zijn naam staan.
Op deze avond van mijn speciale jubileumconcert besteedt Roon Staal ook aandacht aan zijn nog maar net in oktober 2017 uitgegeven album ‘Promise’. En ook enkele bekende werken van zijn oom Ede Staal en de populaire covers en composities van eerdere cd’s van Roon Staal zitten deze avond in het concertprogramma.Cultuur op Het Bildt
Tussen 19.30 uur en 20.00 uur arriveren de gasten in de concertzaal van De Groate Kerk in het Fries-Bildtse Sint-Jacobiparochie. De Groate Kerk van Sint Jabik - zoals de Bildtkers dit dorp noemen - wordt tegenwoordig succesvol geëxploiteerd als Cultureel Centrum. De vleugel op het grote podium, in de schijnwerpers van de concertzaal en onder de plafondproject van de vliegende zwaan tegen een sterrenhemel vormen vanavond het decor van dit gelegenheidsconcert.
Als de ongeveer 70 genodigden zijn voorzien van koffie en thee open ik de avond met woorden van welkom en met informatie over het programma van deze feestelijke avond.

Introductie van Nasir zijn presentatie over Ma'laap
Ma'laap gaat 80 kinderen sponsoren in Pakistan
Daarna geef ik het woord aan Nasir, die als vertegenwoordiger van het kindsponsorprogramma 'Ma'laap' de aanwezigen in het kort vertelt waar deze Stienser vrijwilligersorganisatie zich met grote passie voor inzet. Ma'laap betekent en staat voor 'Verbinding', zo vertelt de Pakistaanse Nasir. De uit Stiens afkomstige diakonale hulporganisatie Ma'laap heeft als doel 80 kinderen in een zeer arme wijk van de Pakistaanse stad Lahore te ondersteunen, zodat deze kinderen in elk geval tot en met hun 16e jaar naar een christelijke school kunnen gaan. Inmiddels worden door Ma'laap en hun sponsoren inmiddels 60 van de beoogde 80 kinderen al gesponsord. Daarvan zijn er tien kinderen wees; zij ontvangen behalve onderwijs ook onderdak en zorg.
De Pakistaanse hapjes die deze avond worden geserveeerd, zijn gemaakt door Nasir zijn echtgenote Shabana, en in de pauze en na afloop van het concert kan iedereen meer informatie over Ma'laap krijgen bij de informatiestand van Ma'laap in de zaal, waar de vrijwilligers Nasir, Tine, Pieter, Jitty en Pieter herkenbaar in de traditionele Pakistaanse kledij 'Salwar Kameez' klaar staan om de gasten antwoord te geven op hun vragen.

Zoete Pakistaanse hapjes worden geserveerd in de pauze
Pelgrims vertellen hun verhaal
En in de pauze en na afloop van het concert is er nog meer te beleven. Achter in de concertzaal staat een lange rij tafels met daarop een expositie van allerhande items die op een of andere wijze te maken hebben met de pelgrimstocht vanuit De Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie naar het meer dan 3300 kilometer verderop gelegen Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela. De vier ervaren pelgrims Ytje & Simon en Tineke & Eeuwe staan bij deze pelgrimage-tentoonstelling om te vertellen over hun eigen pelgrimservaringen, wandelend door Nederland, België, Frankrijk en Spanje.
Een lichtgewicht tent voor onderweg, rugzakken, pelgrimshoeden, wandelkaarten, fotoboeken, pelgrimsansichtkaarten, gps-systeem, wulk en Jacobsschelp, en pelgrimspaspoorten, en natuurlijk heel veel pelgrimsverhalen brengen vanavond het verhaal van ook onze pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.

De pelgrims-expositie, plek om naar verhalen te luisteren

Dawid
Verrassende Mystery Guest
Ma'laap zorgt vanavond ook nog voor een verrassende act, want tijdens de pauze en na het concert voegt zich de van origine Russische Dawid zich tussen de gasten om hen te vermaken met enkele onverwachte maar grappige goochel-acts. Dawid gaat bij groepjes gasten staan, vraagt even de aandacht en verrast dan de aanwezigen met verschillende speelkaartentrucs. Met zijn performance voegt Dawid graag en vaak iets bijzonders toe aan de aanwezigheid van Ma'laap, waar Ma'laap haar kindsponsorprogramma presenteert.

Concert van tweemaal zeven keer mooi
Hoofdact op het podium is vanavond het prachtige concert van Roon Staal. Na een korte introductie neemt Roon plaats achter de mooie concertvleugel, en dan volgt in twee bedrijven voor en na de pauze een indrukwekkend concert van tweemaal zeven songs, afkomstig van zijn vorige cd's, en van zijn in oktober 2017 nog uitgegeven cd.
Zijn fijne performance achter de vleugel, met zijn mooie klanken van de vleugel, en zijn zo expressief stemgebruik maken dit concert tot een alom gewaardeerd succes.
Roon Staal speelt enkele nummers van zijn nieuwe cd, en ook het geliefde repertoire van zijn oom Ede Staal wordt niet vergeten, zoals bijvoorbeeld het indrukwekkende nummer 'Help me trough the night'.

Luisteren naar mooie muziek en kijken naar de expressieve performance
Naar het slotakkoord
Enthousiast worden ook de alom bekende nummers ontvangen en met welverdiend applaus beloond, zoals bijvoorbeeld 'Stay with me till the morning' en 'Vincent'. Veel indruk en lof ontvangen ook zijn laatste twee songs van vanavond: het indringende 'Pie Jesu' en afsluitend met power zijn 'Like a bridge over troubled water'. Na het slotakkoord is het heel even stil, en dan volgt een welverdiende staande ovatie voor Roon Staal.

Einde van een een bijzondere avond, met drankjes, Pakistaanse Samosa's, en aangename gesprekken tot slot.

Dankbaar zie ik terug op deze bijzondere avond, 
met zoveel goede mensen om me heen.

Temidden van het Stenden team Quality Assurance

vrijdag 3 november 2017

Najaarsvergadering 2017 van Dorpsbelang Feinsum

Vrijdag 3 november 2017 
De traditionele sjoelcompetitie na afloop van de najaarsvergaderingPrima opkomst voor vergaderen en sjoelen
Dorpsbelang Feinsum organiseert vanavond voor haar leden de najaarsvergadering in de consistorie van de Sint-Vituskerk te Feinsum. Als de vergadering door voorzitter Jitze Grijpstra wordt geopend, blijkt uit een snelle telling dat vanavond 37 leden deze ledenbijeenkomst bijwonen, hetgeen ruim 20% van alle Feinsumers is. De vergaderzaal zit daarmee nagenoeg vol, dus een prima opkomst vanavond. En al die leden komen niet voor niets, want er is vanavond veel te bespreken, en voor wie dat nog niet voldoende reden is om erbij te zijn, geldt misschien wel de traditionele sjoelcompetitie na afloop van de jaarvergadering als belangrijke reden om er vanavond ook bij te zijn.

Korps, Kerk en Klaas
Bij de ingekomen stukken komen zaken aan de orde zoals de sponsoring van Crescendo, de subsidie-aanvraag van Monumentenzorg Leeuwarderadeel voor de restauratie en het onderhoud van de kerktoren en het torenuurwerk van de Feinsumer Sint-Vituskerk, en het opnieuw bepalen van de bewaarplaats van de kleding van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, die dan ook de uitvalsbasis is van de Sint en zijn Pieten.

Mededelingen van het bestuur
Het bestuur van Dorpsbelang geeft daarna informatie over de vanavond in het leven geroepen werkgroep die initiatieven gaat ontplooien rondom het thema Kunst, zulks in het kader van 'Culturele Hoofdstad 2018 Feinsum'. Daarna wordt over subsidiebeleid gesproken.
Als in 2017 gerealiseerde dorpsprojecten van Feinsum worden vanavond genoemd: de vlinderbestrating vóór onze woning, de nieuwe dimbare verlichting in de consistorie van de kerk, de onthulde driehoek in de Feinsumer jachthaven, het plaatsen van een informatiebord over de voormalige Holdingastins, de uitgereikte 30-kilometerstickers die je al veelvuldig in Feinsum zag verschijnen, en verder worden ook nog de dorpsfoto, de recente bloembollenplantactie, de dorpsschoonmaakdag en de verlichting van de plaatselijke jeu des boules-baan genoemd.
Het magazine ter gelegenheid van het opheffen van en het afscheid van onze huidige gemeente Leeuwarderadeel wordt genoemd, en voordat ook de wenselijkheid van de Buurtapp van Feinsum wordt besproken, wordt meegedeeld dat Crescendo aanvang december een Kerstconcert organiseert.

Mededelingen en Bestuur
Daarna volgen enkele mededelingen over en van de dorpscommissies, zoals de Verfraaiingscommissie, de Havencommissie/havenmeester, de website, en de Energiewerkgroep Feinsum.
De vanavond aftredende verenigingssecretaris Emmy van der Berg wordt met hartelijk applaus bedankt voor haar gewaardeerde inzet, en daarna gaat de vergadering van harte akkoord met het benoemen van Barbara de Jong als nieuwe verenigingssecretaris.
Bij de Rondvraag worden nog kort de komende activiteiten van Sint Maarten, de Kerstavond en het Carbidschieten genoemd en besproken.

Sjoelen in de 'sjoel'
En dan is het na de pauze de hoogste tijd voor de inmiddels traditionele sjoelcompetitie, met de felbegeerde beker als inzet.
De enthousiaste sjoelers worden ingedeeld in vier groepen, waarvan de leden allen tegen elkaar ten strijde trekken aan één van de vier op de tafels gelegde sjoelbakken. De sjoelers doen vooral hun best om hoge scores te behalen, en wie niet aan de beurt is of niet meesjoelt, kan onder het genot van een hapje en een drankje nog volop met elkaar in gesprek over allerlei dorps- en aanverwante zaken. En zo blijft het nog lang gezellig in de consistorie van de eeuwenoude Feinsumer kerk.